دويستمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

     دويستمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 23/4/94  با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا رياست شورا باسلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) و آرزوي قبولي طاعات وعبادات و بهره گيري از فيوضات باقي مانده اين ماه بزرگ و ضمن تقدير وتشكر از تلاش هاي مؤثر شبانه روزي ارزنده تيم مذاكره كننده ايران در ژنو،براي آنان آرزوي موفقيت و سربلندي نمود . وي درادامه از اعضاي شورا خواست تا در جلسه اي كه قراراست با حضور استاندار محترم در دفتر كار ايشان برگزار شود حضور فعال داشته باشند . سپس ايشان از پي گيري هاي به عمل آمده در خصوص مسائل و مشكلات اهالي محترم شهرك طوبي توضيحاتي ارائه نمود .

درادامه آقاي كاشفي زاده با ابزار گلايه از مسئولين اداره مالياتي درخصوص بي توجهي به ارباب رجوع و وجود يكسري از مسائل و مشكلات براي مراجعه كنندگان خواستار انعكاس اين موضوع به آن اداره گرديد .

سپس آقاي فقيه خراساني از جلسه برگزارشده در اداره مالياتي درخصوص ماليات اخذ شده از سوي سازمان عمران شهرداري مطالبي را عنوان وخواستار پي گيري هرچه بيشتر اين موضوع از سوي سازمان عمران شهرداري گرديد . وي درادامه درخصوص چگونگي نحوه توزيع افطاري توسط شهرداري تركيه مطالبي را عنوان و خواستار الگو برداري شهرداري دراين زمينه براي سالهاي آتي گرديد .

درادامه وبراساس دستور كارجلسه وبا حضور آقاي عظيمي زاده شهردار محترم و آقاي دهستاني مدير درآمدهاي عمومي‌شهرداري وآقاي مرتضايي كارشناس مربوطه‌،رديف هاي تعرفه پيشنهادي بهاي خدمات شهرداري جهت اجرا درسال 94 كه با برگزاري جلسات متعدد در كميسيون برنامه وبودجه شورا مورد بررسي قرار گرفته ،بخش هايي از آن تعرفه شامل بهاي خدمات مديريت پسماند صنوف و مشاغل و كليه اماكن اداري ، آموزشي ، نظامي ، ليست بهاي خدمات سال 93 سازمان مديريت پسماند شهرداري و .... مطرح ومورد بررسي و صرفاً با افزايش 20% بهاي خدمات نسبت به سال گذشته مورد تصويب قرار گرفت كه مقرر گرديد درجلسات آتي شورا موارد پيشنهادي جديد آن شهرداري مورد تصميم گيري قرار گيرد و تمامي موارد به فرمانداري محترم ارسال گردد.    

 

مصوبات :

    بلوار جوان

 

1- نامه شماره 31094 – 27/2/94 مديركل اداره بازرسي استان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 94250003 – 18/3/94 درخصوص نحوه تغيير كاربري و تفكيك اراضي موصوف به بلوار جوان ،موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون نظارت و پي گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد شهرداري ظرف مدت 15 روز با طرح دعوي براي تمامي حق وحقوقات خود موضوع را از طريق مراجع قضايي پي گيري و نتيجه را به شورا گزارش نمايد .

    خريد كتاب  

 

2- درخصوص تهيه كتاب راهنماي زندگي جهت اهداء به روحانيون به منظور استفاده از مطالب آن براي بيان نمودن در مجالس، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري نسبت به خريد 650 جلد از آن كتاب از رديف آموزش شهروندي اقدام نمايد .

    طرح اجرايي چهارراه آيت ا... سريزدي   

 

3- نامه شماره 940016555- 10/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001376- 10/4/94 :

«رئيس محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : ارسال طرح اجرايي چهارراه آيت ا... سريزدي با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً ، به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي ميدان سريزدي واقع در طرح تقاطع بلوار بسيج و خيابان سلمان به انضمام گزارش توجيهي و كپي نقشه موقعيت وضع موجود محدوده و CD طرح ارسال مي گردد . مستدعي است پس از بررسي و تأييد نتيجه را به شهرداري اعلام فرماييد . عظيمي زاده – شهردار يزد »  

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق طرح اجرايي فوق مورد تأييد قرار گرفت .  

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به ورثه غلامحسين كاشفي    

 

4- نامه شماره 940017099-14/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001426- 14/4/94:  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي 4682 بخش 2  يزد به كد نوسازي شماره 236 – 19 – 6 – 1متعلق به ورثه غلامحسين كاشفي كه طبق طرح تفصيلي داراي كاربري مسكوني مي باشد به منظور استفاده پاركينگ محله خلف باغ اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 500/737/499/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ، مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد و مصالح حاصل از تخريب نيز متعلق به مالك باشد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200046 تملک و آزادسازی پارکینگ منطقه یک اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات ايشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .  

 

    استرداد وجه اضافه به آقاي سيد حسين هاشميان   

 

5- نامه شماره 940009135-31/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941000784- 31/2/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پيوست درخواست شماره 5519 مورخ 09/02/94 منطقه يك ثبت در دبيرخانه شهرداري، مبني بر استرداد وجه اضافه پرداختي به آقاي سيدحسين هاشميان جهت استحضار ارسال‌مي گردد.خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح و اجازه فرماييد نسبت به استرداد چك هاي اضافه پرداختی نامبرده و پرداخت مبلغ 626.328.000 ريال از محل مازاد سنواتي اقدام و در اصلاحيه بودجه منظورگردد. ضمناً آقاي سيد ابوالفضل كشفي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات ايشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق با عنايت به پاسخ استعلام اداره حقوقي شهرداري به شماره 940014233مورخ 30/3/94 (تصوير پيوست)و            چك هاي مسترد شده و اينكه مبلغ مورد استرداد از اختيارات تفويض شده به شهردار محترم            مي باشد لذا نياز به مصوبه شورا نبوده و شهرداري ملزم است دراين زمينه رأساً اقدام نمايد .  

    تملك پلاك ثبتي متعلق به سيدعلي گله داري   

 

6- نامه شماره 940014537-1/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001209- 1/4/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي 14501  بخش8 يزد به كد نوسازي شماره1– 43 –7 –9 متعلق به آقاي سيدعلي گله داري وشركا كه داراي كاربري مسكوني ومسير ميباشد به منظور استفاده پاركينگ اقدام نمايدكه براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/075/677 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين ليكن در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف به‌شهرداري وپس از انتقال‌رسمي اسنادوتحويل ملك به شهرداري با نظر مساعد مبلغ 000/000/750 ريال دروجه ايشان پرداخت گردد.عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال‌ تصويرتوافقنامه منضم به‌نمايي ازبرگ‌ارزيابي‌ و نقشه ‌مربوطه‌ كه‌موقعيت پلاك‌بر روي آن مشخص‌ گرديده‌ خواهشمند است‌موضوع درشوراي ‌اسلامي‌شهر مطرح‌اجازه فرمائيدازمحل‌كد 15310200049 تملک و آزادسازی پارکینگ های ناحیه تاریخی اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناًدرصورت نيازآقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد»

موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات ايشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/9 خاتمه يافت.