دومین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهر یزد


صورتجلسه 

با استعانت از خداوند متعال وصلوات بر محمدوآل محمد(ص) ، دومین جلسه شورای اسلامی شهر یزد – دوره پنجم ، با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید درساعت 11صبح روز چهارشنبه مورخ 1/6/96 با حضورتمامی اعضاء تشكیل گرديد :

 

درادامه با توجه به دستورکار جلسه و در اجرای تبصره یک ذیل بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران(مصوب1/3/75)، موضوع تعیین یکی از کارکنان شهرداری به عنوان مسئول اداره آن شهرداری مطرح گردید که با عنایت به بررسی های بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات و تا انتخاب ومعرفی شخص جدید جهت تصدی شهرداریزد ، آقای جعفر امین مقدم با اکثریت آراء به عنوان سرپرست شهرداری تعیین و انتخاب شد.

جلسه با ذكر صلوات درساعت12 خاتمه يافت.