دهمین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

دهمین جلسه شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 8 صبح روزچهارشنبه مورخ 22/6/96 با حضور تمامی اعضاء تشکیل گردید:  

   درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی سلامتی وتوفیق روزافزون همکاران ارجمند وسایرمسئولین وتقدیروتشکرازاقدامات خوب صورت گرفته توسط شهرداری در ستاد مبشران غدیر بمناسبت دهه امامت و ولایت، گزارشی ازجلسه برگزارشده در وزارت کشور با حضور معاون ومسئولین حوزه عمرانی آن وزارتخانه ، شهردار منتخب و معاون امورعمرانی استانداری یزد در زمینه های مالی شهرداری بخصوص عدم تحقق بودجه در سال های گذشته و عدم سرمایه گذاری ومشارکت شهرداری و سایرموارد مطرح شده جهت استحضار سایر اعضای شورا ارائه نمود. وی درادامه ازاعضای شورا خواست تا هرچه زودتر نسبت به تشکیل کمیسیونهای داخلی شورا وتعیین هیأت رئیسه آن کمیسیونها برای بررسی لوایح و نامه های ارجاعی اقدامات لازم به عمل آورند.

  سپس آقای شایق ضمن عرض تبریک اعیادگذشته ازاعضای شوراخواست تادرجلسات کمیسیونهای داخلی و واحدهای شهرداری رأس موعدمقرردرجلسات حضورداشته باشند تا به یاری خدا وقفه ای درکارها ایجاد نشود.

   در ادامه وبراساس دستورکارجلسه آقای دکترلطفی معاون اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ورئیس مرکزبهداشت استان به همراه دکتر حائریان مشاور آن دانشگاه دررابطه با طرح توسعه سلامت محله (منطقه اسکان) درجلسه شورا حضوریافتند که درابتدا ریاست شورا ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان ارجمندبرای آن عزیزان جهت به ثمرنشستن آن طرح مهم درراستای ایجادسلامت آرزوی موفقیت نمود.

    سپس آقای دکترحائریان ضمن تبریک اعیاد گذشته وانتخاب اعضای شورا ، گزارشی از شروع فعالیت آن طرح درحوزه مشارکتهای اجتماعی و امورخیریه  باحمایت و همکاریهای صورت گرفته توسط آقای دکتر ملک افضلی برای اجرای طرح توسعه سلامت محله (تبسم) جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود.

  سپس آقای دکتر لطفی ضمن تبریک اعیاد سعید قربان وغدیر وانتخاب اعضای شورا توسط مردم وتقدیرو تشکر از رئیس و سایر اعضای شورا برای برپایی این نشست ، درخصوص اقدامات و فعالیت های صورت گرفته جهت اجرای طرح توسعه سلامت محله با عنوان تبسم و مراحل اجرایی آن طرح ازجمله تغییر نسبت

 جمعیت شهری وروستایی وتغییر سیمای بیماریها ، شیوع دیابت، ویژگیهای طرح تبسم و مشارکت مردم و حضورسازمانهای دولتی برای اجرا، افزایش امیدبه زندگی، تغییرسبک زندگی وتغذیه مردم ، روند روبه رشد آسیبهای اجتماعی، بی عدالتی دردسترسی به خدمات سلامت، وضعیت شاخص های مرگ کودکان و مادران ، برآوردهزینه موردنیاز جهت راه اندازی واستقرارطرح تحقیقاتی واجرایی تبسم درهریک ازمناطق حاشیه نشین، تشکیل مجمع عمومی سلامت(پارلمان محله) و وظایف آن مجمع ، رشد شهرنشینی وحاشیه نشینی توضیحات کامل وجامع ارائه نمودوازاعضای شورا خواست در یک وقت مناسب دیگر با حضور آقای دکترملک افضلی این مهم مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

    سپس سایراعضای شورا هم ضمن عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان ارجمند و عرض تبریک اعیاد گذشته وتقدیر وتشکر ازاقدامات صورت گرفته ازآن طرح سلامت، نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در این زمینه با توجه به جهانی شدن شهر یزد جهت اجرای هرچه بهترشدن آن طرح با حضور مسئولین و مشارکت مردمی وسیاستگذاری کلان دراین زمینه با توجه به شاخص های بهداشتی و درمانی دریزد با حضور پزشکان حاذق وتشویق مردم جهت روی آوردن به ورزش های همگانی ونیزاجرای طرح شورایاری در محلات مطالبی را عنوان و بحث وتبادل نظر نمودند.

  درادامه جلسه آقای امین مقدم سرپرست محترم شهرداری گزارشی از وضعیت شهرداری درحال حاضر و اقدامات صورت گرفته وآمادگی این شهرداری جهت بهره برداری وافتتاح چندین پروژه شهرداری در روزهای آتی با حضورآقای دکترجمالی نژادشهردارمحترم، بارگذاری نقشه طرح تفصیلی شهریزد درجهت شفاف سازی وتسریع درکارمراجعین،پرداخت بدهی به پیمانکاران،اجرای پروژه های عمرانی درمناطق توضیحاتی ارائه نمود.

  سپس باتوجه به حضور آقای صلواتی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری ضمن ارائه گزارش عملکرد سازمان یادشده از بدو تشکیل تاکنون جهت استحضار اعضای شورا مطالبی عنوان وخواستار تعیین یکی ازنمایندگان شورا جهت احضوردرجلسات شورای سازمان برابر اساسنامه به مدت دوسال گردید.

   درادامه آقای شفیعی معاونت امورزیربنایی وحمل ونقل شهری شهرداری درجهت ضرورت حضور نمایندگان شورا درکمیته انضباطی سازمان حمل ونقل بار و مسافر ، شورای ترافیک استان و کمیسیون تحویل قطعی و موقت پروژه های عمرانی شهرداری توضیحاتی ارائه نمود.

    سپس براساس بند3 ماده 14 آئین نامه قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور و نیز پیروبند دوصورتجلسه مورخ13/6/96 انتخابات صورت گرفته درکمیسیونهای داخلی شورا بجز کمیسیون فرهنگی،اجتماعی وورزشی  جهت تعیین اعضای هیأت رئیسه بشرح زیر مطرح گردید :

الف- کمیسیون بودجه ، درآمد پایدار وسرمایه گذاری :  آقای سپنتا نیکنام بعنوان رئیس ، آقای  سید حسین آزادی نائب رئیس و سرکارخانم ونوس عامری منشی.

ب- کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران:  آقای محسن عباسی هرفته بعنوان رئیس ، آقای سیدحسین آزادی نائب رئیس و سرکارخانم الهه جورابی منشی.

ج- کمیسیون خدمات شهری: آقای مهدی کاشفی زاده بعنوان رئیس، سرکارخانم الهه جورابی نائب رئیس وآقای حمیدرضا قمی منشی.

د-کمیسیون  میراث فرهنگی ،گردشگری    و روابط بین الملل: آقای سیدحسین آزادی بعنوان رئیس ، آقای محسن عباسی هرفته نائب رئیس و محسن ابوترابی منشی.

مصوبه :

  معرفی اعضای شورا به عنوان نماینده درسازمانها و ...

1- پیرو بند یک صورتجلسه مورخ 11/6/96 ، درخصوص تعیین اعضای شورا به عنوان نماینده در شورای سازمان ، کمیسیونها و واحدهای شهرداری و...مراتب در صحن علنی  مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات و رأی گیری بعمل آمده موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

- سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی :  آقای سید حسین آزادی .

- کمیته انضباطی سازمان حمل ونقل بار ومسافر :  آقای مهدی کاشفی زاده .

-  کمیسیون تحویل قطعی و موقت پروژه های عمرانی :  آقای مرتضی شایق .

-  شورای ترافیک استان :  آقای غلامعلی سفید.

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت30/12 خاتمه يافت.