دستورالعمل جديد شوراي شهر يزد جهت تسهيل و تسريع در صدورپروانه ها

دستورالعمل جديد شوراي شهر يزد جهت تسهيل و تسريع در صدورپروانه ها
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - پس از انجام جلسات كارشناسي و پيگيري هاي مستمر و دائم شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص تسهيل وتسريع در صدورپروانه هاي ساختماني ، نهايتاً شهرداريها موظف گرديدند در راستاي اجراي بند 4 صورتجلسه مورخ 4/8/90 ، از تاريخ يك خرداد ماه سال 91 موارد زير را به مرحله اجرا درآورده و هرگونه كوتاهي در اين زمينه پذيرفته نخواهد بود.
1-      صدورپروانه ساختماني با قولنامه معتبر
2-      تاسيس دفاتركارگزاري در كليه شهرداريهاي مناطق و ناحيه تاريخي
3-      پذيرش اسناد مشائي در رابطه با صدورپروانه
4-      رسيدگي مستقل شهرداريهاي مناطق جهت ساختمانهايي كه داراي پروانه بوده و حداكثر تا 50مترمربع اضافه بنا احداث نموده اند.
5-      صدور موافقت اصولي جهت متقاضياني كه درخواست اخذ پروانه داشته و تمايل به پرداخت هزينه صدورپروانه به قيمت روز را داشته باشند.
6-      كاهش مراجعات مردم به سازمان نظام مهندسي
7-      پيشنهادات تقسيط وجوه سازمان نظام مهندسي و بيمه هاي تامين اجتماعي
8-      شهرداري موظف است پس از تكميل مدارك توسط متقاضي حداكثر ظرف 7 روز پروانه را صادرو به وي تسليم نمايد.
9-      تقسيط هزينه صدورپروانه ساختمان توسط شهرداري