دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ۹۷ شهرداری

دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ۹۷ شهرداری

دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ۹۷ شهرداری در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در کمیسیون بودجه، درآمدپایدار و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر یزد دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ۹۷ شهرداری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و۱۷ بودجه شهرداری و تنظیم بودجه ای شورا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
لازم به ذکر است ماده ۱۶ شامل تامین اعتبار بودجه شورای شهر شامل کمک به بخش های عمومی، کتابخانه ها، خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه، کمک به سازمان اتوبوسرانی ،کمک به سازمان قطار شهری و سایر موسسات وابسته و ماده ۱۷ شامل کمک و پرداخت های دیگر شامل کمک به موسسات، هدایا و پرداخت های تشویقی، کمک ها به مستمندان که مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین در این جلسه موضوع تبصره ۳ آب بها، مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد مصوبه این تبصره در اختیار اعضای شورا قرار گیرد و در جلسه بعدی شورای شهر با حضور مدیر عامل شرکت آبفا مورد بررسی قرار بگیرد.