در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی گردید:چگونگی توزیع اوراق مشارکت توسط شهرداری

در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی گردید:چگونگی توزیع اوراق مشارکت توسط شهرداری
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - بادعوت قبلی و با پیگیری مدیریت مشارکتهای شهرداری یزد ، آقای زمانی قائم مقام و معاون اداری مالی سازمان توسعه وعمران شهرداری قم به اتفاق معاونین و تعدادی از کارشناسان شهرداری یزد در کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر یزد حضور یافته و ضمن ارائه گزارش از نحوه انتخاب روش استفاده از اوراق مشارکت برای پیشبرد پروژه حرم تا حرم قم (بزرگراه پیامبراعظم (ص) ) و موفقیت های بدست آمده در شهر قم و روشهای استفاده از آن برای تامین منابع مالی اجرای پروژه های بزرگی در شهر یزد را توضیح و راهنمائی کردند.
در این جلسه به لزوم توجه به توجیه اقتصادی ، فنی و مالی در انتخاب پروژه و حتی نام و شیوه های تبلیغاتی و نکاتی در خصوص نحوه اخذ مجوز برای انتشار اوراق مشارکت ، چاپ و توزیع آنها ارائه گردید.
امید است شهرداری یزد بتواند از تجربه گرانقدر سازمان مذکور برای تعریف و اجرای پروژه های بزرگ در شهر یزد در راستای توسعه پایدار و با درنظر گرفتن ظرفیتها و محدودیت ها در شهر یزد بهره مند شود.