در پي اعلام استاندار يزد در خصوص كلانشهر شدن شهريزد/شوراي اسلامي شهر از استاندار يزد تشكر نمود

در پي اعلام استاندار يزد در خصوص كلانشهر شدن شهريزد/شوراي اسلامي شهر از استاندار يزد تشكر نمود
با توجه به مساعدت بي دريغ استانداريزد در راستاي معرفي شهر يزد به عنوان كلانشهر شوراي اسلامي شهر يزد در جلسه پانصد و سي و پنجمين خود از استاندار محترم تشكر و قدرداني نمود.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد – رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در اين جلسه ضمن اعلام نتايج جلسه شوراي عالي ترافيك در تهران ، از مساعدت بي دريغ استاندارمحترم در معرفي شهر يزد به عنوان كلانشهر تشكر و در ادامه به دستور قاطع ايشان به شوراي عالي ترافيك در مورد شناسايي و معرفي مشاور جديد ترافيك براي پيشرفت كار اشاره كرد .
وي گفت : ادغام شهرهاي حميديا و شاهديه و ايجاد كلانشهر ، اين شهر را جهت اجراي خدمات ريلي آماده مي نمايد.
سپس در اين جلسه شوراي شهر يزد ضمن تشكر از شوراي شهرهاي حميديا و شاهديه درخواست نمود درراستاي بهره گيري از مزاياي كلانشهرشدن  شهروندان اعم از ساكنين يزد ، حميديا و شاهديه همه مساعي خود را جهت اين ادغام به كار گيرند.