در پارک کوهستان یزد ، شهربازی احداث خواهد شد

در پارک کوهستان یزد ، شهربازی احداث خواهد شد
این مطلب را سیدعلی محمد میرحسینی رئیس شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت و افزود در جلسه کمیته اجرایی پارک کوهستان مقرر گردید که جهت احداث شهر بازی در این پارک مناقصه برگزار میشود.
   وی تصریح کرد : احداث راه ورودی زیرگذر نیز از دیگر تصمیمات این جلسه بود که به زودی این اقدام صورت خواهدگرفت همچنین در این جلسه مقرر گردید جهت آبیاری پارک ، عملیات انتقال آب از داخل شهر به پارک صورت گیرد که همه این اقدامات در راستای بهبود وضعیت پارک و جهت رفاه حال شهروندان صورت می گیرد.
   رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت : در این جلسه سرپرست استانداری یزد ، مدیرکل دفترفنی ،مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریها ، مدیرکل منابع طبیعی استان ، شهرداریزد ، معاونت عمرانی شهرداری و مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز حضور داشتند و این کمیته هر پانزده روز یکبار تشکیل می شود و به مسائل و مشکلات پارک رسیدگی می شود.