در صورت شرايط اقتصادي مناسب ، طرح تفصيلي 100درصد اجرايي مي شود


دوازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با حضور اعضاي شورا ، نماينده مشاور طرح تفصيلي و كارشناسان مربوطه در شهرداري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - در اين جلسه نماينده مشاور طرح تفصيلي گزارشي از روند تهيه و تنظيم طرح تفصيلي سه منطقه شهر يزد را ارائه نمود و گفت : كمبودها ، نيازهاي شهر و همچنين پيشنهادات بهبود وضعيت موجود شهر در طرح تفصيلي آورده شده است.
وي ضمن بيان اينكه با توجه به طرح تفصيلي قبلي ، 80 درصد حوزه شبكه معابر شهر آن اجرايي ، 10 درصد با تغيير مكان اجرايي و 10درصد ديگر نيز اجرا نشده و يا ساختار آن تغيير كرده است ؛ تصريح كرد : طرح تفصيلي جديد با شرايط اقتصادي مناسب قابليت 100درصد اجرايي را دارد.
سپس اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در اين جلسه مطالب و سئوالات خود را در خصوص اين طرح مطرح نمودند و خواهان تجديدنظر و كلان نگري در بعضي موارد همچون توجه بيشتر به فضاي سبز و توسعه معابر و بازارچه هاي محلي و مرزبندي مناطق به صورت متناسب به نحوي كه حتي الامكان پاسخگوي نيازهاي شهر در درازمدت باشد.
 
گزارش تصويري :