در شوراي اسلامي شهر يزد تصويب گرديد/علي بمان جوكار به عنوان سرپرست شهرداري يزد انتخاب شد

در شوراي اسلامي شهر يزد تصويب گرديد/علي بمان جوكار به عنوان سرپرست شهرداري يزد انتخاب شد
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در پانصد و چهل و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد ( فوق العاده ) در خصوص تعيين سرپرست شهرداري و انتخاب شهردار، پس از بحث و تبادل نظر درنهايت براساس تبصره ذيل ماده 73 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، آقاي علي بمان جوكار به عنوان سرپرست شهرداري يزد انتخاب گرديد.
همچنين در اين جلسه ، براساس طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا، سيد علي اكبر ميروكيلي با توجه به سوابق كاري و آشنايي كامل به امورشهرداري يزد به عنوان مشاورشوراي اسلامي شهر يزدانتخاب گرديد تا در اين مدت باقيمانده از تجربيات ايشان به خصوص درتكميل پروژه هاي عمراني بهره گيري شود.