در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح گرديد/اجراي عدالت مالياتي در گرو شفاف سازي اظهارنامه هاي مالياتي

در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح گرديد/اجراي عدالت مالياتي در گرو شفاف سازي اظهارنامه هاي مالياتي

 

سيصد و سي و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور سيد رضا نوربخش مديركل امور مالياتي استان يزد ، اعضاي شورا ، شهردار ، و معاونت اداري مالي و مدير مالي شهرداري در صحن شورا برگزار و پيرامون مسائل مالياتي بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد – در ابتداي جلسه اعضاي شوراي شهر به اتفاق شهردار مواردي شامل معافيت سازمانهاي وابسته شهرداري از پرداخت ماليات ، حمايت از واحدهاي صنعتي استان ، اجراي عدالت مالياتي ، سرعت عمل در وصول تجميع عوارض ، هزينه كردن ماليات استانها در همان استان ، اهميت به ورزش و گسترش آن در استان ، اعتراض به افزايش ماليات بر ارزش افزوده و توجه به اشتغال جوانان مطرح و پيشنهاداتي را ارائه نمودند.
سپس سيد رضا نوربخش مديركل امورمالياتي استان مسئله معافيت مالياتي سازمانهاي وابسته شهرداري را بحث كلي تمام شهر ها عنوان نمود و گفت : قبل از اصلاحيه قانون در سال 81 ، به صراحت آمده بود كه سازمانهاي وابسته به شهرداري در پرداخت ماليات معاف مي باشند ولي پس از سال 81 ،  اين مورد لغو گرديد با اين حال در صورتي كه سازمانهاي وابسته شهرداري گزارش حسابداري و اظهار نامه خود را براي اداره ارسال نمايند آنگاه از پرداخت ماليات مي توانند معاف شوند.
نوربخش تاكيد كرد: شهرداري براي حل اين مورد مي تواند نامه اصلاحيه اين قانون را براي هيات دولت ارسال تا توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح گردد تا معافيت پرداخت ماليات توسط سازمانهاي وابسته به صورت قانوني عملي گردد.
وي در مورد بخش صنعت اظهار داشت : با راهنمايي ما بسياري از مشكلات بدهيهاي مالياتي واحدهاي صنعتي با تخفيفات و بخشودگي صنعتي رفع گرديد تا اين مورد منجر به بيكاري نشود.
مديركل امور مالياتي استان اجراي عدالت مالياتي را بسيار سخت ذكر كرد و علت آن را عدم درست نويسي اظهارنامه ها توسط مؤديان دانست.
وي تصريح كرد: بخش زيادي از مالياتهاي مؤديان وصول گرديده و تقريباً در حال حاضر بدهي مالياتي در بخش تجميع عوارض نداريم.
نوربخش با اشاره به اينكه ماليات برارزش افزوده مي تواند كمكي براي درآمد پايدار شهرداري باشد گفت : تا پايان سال 89 ، از طريق ماليات برارزش افزوده ( داخل و خارج حريم ) حدود 520 ميليارد ريال كمك به استان شده است.