در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح گرديد / اتخاذ راهكارهاي مشترك براي مشكلات

در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح گرديد / اتخاذ راهكارهاي مشترك براي مشكلات
چهارصد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور نماينده محترم مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار و رئيس سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان يزد تشكيل گرديد .
علي اكبر اولياء نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بافت تاريخي شهر گفت : براي احياي بافت تاريخي ، منبع كارِِگروهي و فهم مشترك ارگانهاي مرتبط را مي طلبد لذا همه ديدگاهها نسبت به اين بافت بايستي نزديكتر شود تا با درك مشترك ، راهكارهاي مشتركي اتخاذ گردد.
وي با اشاره به مديريت واحد در برنامه پنج ساله توسعه كشور خاطر نشان ساخت : دولت در اين برنامه در نظر داشت تا شهرداريها زيرچتردولت قرار گيرد ولي اين مسئله مورد مخالفت نمايندگان قرار گرفت و دولت موظف گرديد تا منابع مالي پايدار براي شهرداريها پيش بيني نمايد همچنين در مجلس ماليات برارزش افزوده مطرح گرديد تا سهم شهرداري از 1.5 درصد به 3 درصد افزايش دهد.
وي با اشاره به رد طرح انتخاب شهردار در مجلس شوراي اسلامي توصيه كرد: اعضاي شوراي اسلامي شهرها منجسم تر و يكپارچه عمل نمايد .
اين مقام مسئول با اشاره به بحراني شدن آلودگي هوا اظهار اميدواري كرد تا با خريد و نصب ايستگاه سنجش آلودگي هوا در يزد ميزان آلودگي شهرمان مشخص گردد و مسئولين شهر اجراي كمربند سبز در اطراف يزد را به صورت جدي در برنامه هاي كاري خود قرار دهند.
 نماينده مجلس شوراي اسلامي يزد و صدوق اجراي پروژه زيرگذر مهديه را قابل تقدير دانست و از كليه متوليان امر تشكر و قدرداني نمود.
محمد رضا كوچك زاده سخنگو و عضو شوراي اسلامي شهر يزد با اعلام اينكه بعضي از مشكلات موجود در گزارش طرح تفصيلي بافت فرسوده شهر كه توسط مشاور آرمانشهر ارائه گرديد است افزود : حذف برخي شبكه هاي مصوب كميسيون ماده 5 نظير 18 متري كوچه بيوك و 18 متري خرمشاد و به روز نبودن برداشتها و غيره از جمله مشكلات موجود بوده كه اميد است هر چه زودتر برطرف شود.
وي با متذكر شدن گلايه مندي نماينده مشاور نسبت به اينكه برخي از خواسته هاي شورا و شهرداري مدنظر ميراث فرهنگي نمي باشد كه اين مورد، موجب تعويق كار شده است پيشنهاد نمود : براي اينكه تصميم گيري ها به صورت يكجانبه صورت نگيرد ، امور مربوط به بررسي و تصويب طرح تفصيلي بافت فرسوده و تاريخي به شوراي بافت تاريخي محول گردد به طوريكه دبيرخانه اين شورا كما في السابق در دفتر فني استانداري باشد و جلسات آن به صورت منظم و به موقع تشكيل گردد
مهندس كوچك زاده همچنين يادآور شد : نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر هم به عنوان پيگيري كننده تقاضاهاي مردمي در اين شورا عضويت داشته و راي اكثريت حاكم باشد.
وي به اهميت مديريت بحران زلزله در بافت تاريخي تاكيد و هشدار نمود.
ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ، حفظ بافت تاريخي ارزشمند را مهم دانسته و از ميراث فرهنگي خواستار همكاري و توجه مسئولين شهر جهت رفاه حال شهروندان در اين بافت شدند.
آقاي سيفي فرماندار يزد با تاكيد براينكه مشاور طرح تفصيلي دو طرح جداگانه در مورد بافت فرسوده و تاريخي را در دست دارد، گفت : سازمان ميراث فرهنگي استان براي سالجاري تسهيلات ، پرداخت 50 درصد از تعميرات و مرمت بناهاي تاريخي به صورت مالي يا اهداي مصالح تاريخي در دستور كار خود قرار داده كه در اين سال افرادي نيز از اين تسهيلات بهره مند شده اند.
وي پيشنهاد شوراي بافت تاريخي توسط مهندس كوچك زاده را پيشنهاد مناسب و كارساز دانست.
آقاي رضايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان يزد با اشاره به اينكه براساس بند11ماده 3 اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي، اين سازمان حق  اظهارنظر در بافت تاريخي شهر را دارد نه شهرسازي ؛ خاطرنشان ساخت : اين سازمان با مشاورين طرح تفصيلي مدام در ارتباط مي باشد و براي اينكه بناهاي ارزشمند بافت در طرح قرار نگيرد كارشناساني را جهت پيگيري اين مسئله در نظر گرفته است.
وي با بيان اينكه اين سازمان در نظر دارد تاسيسات موجود در اين بافت كه نماي زشت و كريه را ايجاد نموده متناسب با شان و جايگاه بافت تاريخي ساماندهي نمايد، يادآور شد : اين سازمان قائل براين نيز است كه لزوماً همه فضاهاي بافت ، تاريخي نيستند.
اين مقام مسئول اعلام نمود هرفرد يا مسئولي كه مي خواهد بناهاي بافت تاريخي را بهسازي لرزه اي و سازه اي نمايد، مي تواند با مجوز اين سازمان انجام دهد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان يزد با اعلام كاهش 50 درصدي بودجه سازمان تصريح كرد: نياكان ما آنقدر شعور داشتند كه اين آثاررا خلق نمايند لذا ما نمي توانيم با بودجه محدود آنها را حفظ كنيم لذا از مسئولين امر مي خواهيم بودجه اين بخش را افزايش دهند.