در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد تاكيد گرديد/افزايش درسرعت عمل اقدامات امنيتي و رفع مشكلات مردم

در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد تاكيد گرديد/افزايش درسرعت عمل اقدامات امنيتي و رفع مشكلات مردم
 
چهارصد و هشتادمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر ، مديركل امورشهري وشوراها استانداري ، فرماندار، اعضاي كميته انطباق فرمانداري ، شهرداروكارشناسان شهرداري يزد برگزار و پيرامون تعامل بيشتردر امورمردمي و تسريع در مكانيزه نمودن پلهاي عابرپياده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - حجت الاسلام مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهريزد با اشاره به روندتصويب نصب پلهاي عابر پياده مكانيزه درسطح شهرافزود: متاسفانه پس از ارسال به فرمانداري اين مصوبه رد گرديد با اين حال شوراي شهر درراستاي امنيت مردم ، بر مصوبه خويش پافشاري كرد.
مطهريان با بيان اينكه شهرداري پس از مدتي فراخوان ديگري در اين زمينه برگزار نمود،گفت : هيچ شركتي حتي شركت تقاضاكننده نيزدر اين فراخوان شركت ننمود وقتي علت را از آن شركت جويا شديم طول كشيدن مدت زمان و تغييرشرايط را عنوان نمودند.
رئيس شوراي اسلامي شهريزد در پايان علت برگزاري جلسه راتعامل درراستاي تسريع درانجام امور امنيتي ورفع مشكلات مردم درسطح شهر ذكركرد.
سپس آقاي شاكري شمسي مديركل امورشهري وشوراهاي استانداري يزد ضمن بيان اينكه در راستاي پيشبرد اهداف دولت و نظام رضايتمندي مردم از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد گفت : تعامل و همدلي و همكاري با يكديگر موجب مي گردد تا خدمات بزرگي براي مردم انجام شود.
وي اظهارداشت : باتوجه به اينكه شوراها وشهرداريها ارتباط مستقيم بارضايتمندي مردم دارندوعملكرد آنها بسيار تاثيرپذيرمي باشد لذا اين نكته كه مديران بايد همكاري بسيار خوبي با شوراها و شهرداريها داشته باشند ، هميشه تاكيد گرديده است.
مديركل امورشهري و شوراهاي استانداري با تاكيد براين اينكه شوراي شهر و شهرداري بايد به منابع پايدار جديد دست يابند و همچنين بااشاره به جلب مشاركت بخش خصوصي خاطرنشان ساخت : يكي از شاهكارهاي مشاركتي استان احداث ميدان جديد ميوه و تره بار در شهر يزد مي باشد.
آقاي سيفي فرماندار يزد با اشاره به عملكرد كميته انطباق و تاكيد بر تعامل بين شوراي شهر و شهرداري و فرمانداري اظهار داشت : دراين دوسال اخير،تاكنون تنها دو پرونده نصب پلهاي عابرپياده مكانيزه و پروژه امام حسين (ع) به شوراي حل اختلاف ارسال شده است.
وي خاطرنشان ساخت : شوراي شهر در مسائل ضروري و شاخص شهر مي تواند جلسات خود را با حضور اعضاي كميته انطباق برگزار و به تصويب برساند تا آن موارد با سرعت عمل بيشتري در سطح شهر صورت گيرد.
 
 
سرهنگ مرادي فرمانده راهنمايي و رانندگي شهر يزد ضمن ارائه گزارش تلفات جاني سال گذشته و هفت ماهه سالجاري استان و شهر تصريح كرد : در حال حاضر پلهاي عابر پياده موجود ، كارايي جذب عابران را ندارد كه اين منجر به افزايش تصادفات شده است لذا براي كاهش تصادفات بايد پلهاي عابر پياده به صورت مكانيزه در سطح شهر نصب گردد تا اقشار مختلف جامعه بتوانند به سهولت از آنها استفاده نمايند.
شهرداريزد در ادامه ، امنيت عابرپياده را بسيار مهم ارزيابي و گزارشي از اقدامات شهرداري در خصوص كاهش تصادفات شهر ارائه نمود و خاطرنشان ساخت : فرهنگ شهروندي در استان بايد اصلاح گردد تا آمار تصادفات و مرگ ومير آن كاهش يابد.
وي ضمن بيان اينكه توسعه شهرنيازمند مدير تحول است و اين مدير بايد تحول ، شجاعت و تعامل داشته باشد،گفت : مهمترين مسئله ، زمان و سرعت عمل است كه اين نيازمند تعامل و ارجع تر دانستن اثرات مثبت يك پروژه مي باشد.
در پايان اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد بر افزايش سرعت عمل در اقدامات امنيتي و رفع مشكلات مردم  بسيار تاكيد و خواستار رفع مشكلات موجود در اين راستا شدند.