در جلسه رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با مدیرکل محیط زیست استان؛ همکاری در اجرای برنامه های هفته محیط زیست بررسی شد

در جلسه رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با مدیرکل محیط زیست استان؛ همکاری در اجرای برنامه های هفته محیط زیست بررسی شد


در جلسه رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با مدیرکل محیط زیست استان؛ همکاری در اجرای برنامه های هفته محیط زیست بررسی شد

در این جلسه که با حضور نیره پورملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورا و اعضای کمیته محیط زیست شهری انجام شد ضمن تشریح پیشنهادات ارائه شده برای اجرای برنامه ها، ساز و کارهای همکاری دستگاه ها و نحوه اجرا از سوی شهرداری برنامه ریزی شد.‌
همچنین در این جلسه به پیشنهاد مدیرکل محیط زیست استان در زمینه همکاری شهرداری در نصب تابلوهای نشان دهنده آلودگی هوا مقرر صد در این هفته برنامه ریزی و پیشنهادات همکاری تهیه گردد.