درحاشيه ساخت مجتمع تجاري جديد در بلوارطالقاني با طرح شهرداري

درحاشيه ساخت مجتمع تجاري جديد در بلوارطالقاني با طرح شهرداري
اخيراً شهرداري از شوراي اسلامي شهر مجوز گرفته است تا دربلوار طالقاني زميني به مساحت حدود 000/10 مترمربع را با كاربري تجاري- اداري، سالن جشن به فروش برساند . اين اقدام شهرداري تداعي كننده زماني است كه شهرداري مي خواست مجوز ساخت مجتمع ستاره را در ابتداي همين بلوار صادر كند. درآن زمان دلسوزان زيادي هشدار مي دادند كه ساخت چنين مجتمعي دراين مكان مشكلات ترافيكي غيرقابل حلي را براي شهر ايجاد مي كند، اما كسي به آن اعتنا نكرد و در پاسخ، وعده ساخت پاركينگ مكفي داده مي شد كه تاكنون عملي نشده است!
اما اكنون هشدارديگري بايد داد و آن نسبت به صدور بي رويه مجوز تجاري در شهر يزد است.
طبق بررسي هاي انجام شده تعداد واحدهاي تجاري شهريزد 5 برابر استاندارد است!!
اين امر به معناي ضربه سخت به وضعيت كسب و كار در يزد است . به زبان ساده آنكه : مشترياني كه بايد به يك مغازه مراجعه كنند بين 5 مغازه تقسيم مي شوند و در نتيجه كاسبان يزدي كسب و كارشان رونق واقعي را از دست مي دهد و نوعي بيكاري پنهان در جامعه رشد مي كند و گاهي براي جبران كمبود درآمد اموري مانند گران فروشي و ... رخ مي دهد.
در هر صورت سؤال اين است : چرا شهرداري با آنكه مي داند يزد از جهت تجاري اشباع شده است باز مرتب مجوز ساخت تجاري مي دهد؟
مطمئناً شهرداري مشكلات مالي و نقدينگي فراواني دارد اما آيا راه حل اينست؟
يك سؤال ساده : آيا با تمام درآمد حاصل از فروش زمين مذكور و احداث بناي تجاري و غيرتجاري در آن مي توان مشكلات ترافيكي همين بلوار طالقاني را با تعريض آن يا به شكل ديگري حل كرد؟ پاسخ قطعاً منفي است.
در هر صورت شكي نيست عملكرد شهرداري در صدور بي رويه مجوزهاي تجاري و متعاقب آن موافقت كميسيون ماده5 ، براي شهر يزد زيان بار و مشكل زا است؛ البته شوراي شهر نيز در اين بين بي نقش نيست.
والسلام
محمدمهدي حرزاده