خواهرخواندگی یزد با ونیز وسمرقند

خواهرخواندگی یزد با ونیز وسمرقند

در جلسه کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای شهر یزد خواهرخواندگی یزد با شهرهای ونیز وسمرقند مورد بحث و بررسی قرار گرفت
رئیس شورای شهر یزد ضمن تشکر از حضور جناب آسایش، با اشاره به نقش ایشان در وزارت خارجه گفت: شورای شهر یزد خواهر خواندگی با دیگر شهرهای دنیا را در برنامه خود قرار داده و در کمیسیون میراث فرهنگی این موضوع مورد توجه است.
رئیس کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورا به بررسی شهرها اشاره و اظهارداشت: در طی جلسات کمیسیون بیست شهر دنیا مورد بررسی و امتیاز بندی که قابلیت خواهر خواندگی یزد با آنها وجود داشته باشد مورد ارزیابی قرار گرفته تا در جمع بندی به پنج شهر برسیم و رایزنی ها را آغاز نماییم.
فاطمی مشاور کمیسیون به بررسی سوابق ونیز و نحوه ورود یزد به خواهر خواندگی با آن پرداخت و افزود: مکاتباتی از سوی شهردار صورت گرفته بود و ما در پیگیری این موضوع صحبت هایی داشتیم که مورد استقبال قرار گرفته بود که پیگیری بیشتر آن مورد توجه است.
وی پیشنهاد داد از روابط فرهنگی و اقتصادی کار آغاز شود و در ادامه خواهرخواندگی با آنها وارد فاز اجرایی شود.
محمدجواد آسایش در این نشست شهر یزد و حضور در مثلث طلایی گردشگری را مورد توجه همه دانست و اصلی ترین موضوع این اتفاق را پروازهای بین المللی به مقصد یزد برشمرد و ادامه داد: خطوط هوایی و رایزنی با شرکت های هواپیمایی بسیار مورد توجه قرار گیرد و شرایط کنونی مناسب نیست و نیازمند شبکه پروازی گسترده است.
سفیر سابق قطر خواهر خواندگی را امری مثبت دانست و تصریح کرد: کشورهایی که با یزد مباحث نزدیکتری دارند و روال اداری آن زودتر دنبال می شود بحث خواهرخواندگی پیگیری شود.
آسایش خواهرخواندگی با ونیز وسمرقند را هرچند پیگیری هایی انجام شده بود اما از روال خود آن دنبال نشده و نیازمند ورود مجدد و پیگیری از سوی وزارت خارجه است.
وی ضمن اعلام آمادگی همکاری در این موضوع تاکید کرد تا با مکاتبه شهردار با وزارت و همچنین سفیر ایتالیا این خواهرخواندگی در اولویت باشد.
رایزنی مسئولین در راه اندازی خطوط هوایی با دیگر کشور و بررسی سایر شهرهای جهان و مستعد خواهرخواندگی از موضوعات دیگری بود که آسایش به آن پرداخت.