خلاصه اي ازمعرفي كشورمجارستان و پايتخت آن شهربوداپست وياسپرين خواهرخوانده شهر يزد

خلاصه اي ازمعرفي كشورمجارستان و پايتخت آن شهربوداپست وياسپرين خواهرخوانده شهر يزد
خلاصه اي ازمعرفي كشورمجارستان و پايتخت آن شهربوداپست وياسپرين خواهرخوانده شهر يزد
اززبان آقاي مهندس محمدرضاكوچك زاده عضوشوراي اسلامي شهريزد كه اخيراً همراه با تيم اعزامي استان ازآنجا ديدن كرده است.
سؤال: آقاي مهندس كوچك زاده با توجه به سفر اخير هيأت اعزامي به ياسپرين كه شما هم عضو آن هيأت بوديد بصورت اجمال كشور مجارستان و پايتخت آن شهر بوداپست و نيز شهر ياسپرين را معرفي نمائيد.

جواب:كشورمجارستان دراروپاي شرقي و بين7كشوراتريش، اسلواكي، اوكراين، روماني، صربستان و كرواسي واقع شده ومي توان آن را دروازه ورود به اروپا ناميد، كشوري است با حدود93000 كيلومتر مربع مساحت (حدود
1
18

كشورايران) وجمعيت حدود11ميليون نفر كه منطقه اي سرسبز با آب وهواي معتدل و باراني با متوسط بارندگي حدود2000ميليمتر درسال يعني حدود50 برابر متوسط بارندگي استان يزد كه حدود75% كشاورزي آن بصورت ديم با برداشت گندم حدود5تن در هكتار(كه ازميزان متوسط برداشت كشت آبي درايران بيشتراست) و عمده محصول كشاورزي آن ذرت وپس ازآن گندم، آفتابگردان وانگور مي باشد، دامپروري درآنجا توسعه يافته و حدود 3 ميليون رأس خوك ونيز سايردامها درآن كشورپرورش داده مي شود.
   پايتخت آن شهر بوداپست باحدود 5/2ميليون نفراست كه رودخانه بزرگ و قابل كشتيراني دانوب ازوسط آن شهر مي گذرد وزيبايي خاصي به مسيرخودخصوصاً اين شهر داده است از ويژگي هايي كه درآن شهرجلب توجه مي كند علاوه برآثارباستاني ازجمله كليساي قديمي وقلعه بودا كه مشرف بر رودخانه دانوب مي باشد و پل معلق زيبايي كه برروي آن رودخانه با قدمتي حدود100سال با اتصالات پرچي جلب توجه مي نمايد، وجود انواع حمل و نقل عمومي و ريلي ازجمله مترو با سابقه106سال وتراموا(قطارخياباني) و اتوبوس برقي و بالاخره كشتي هاي حمل مسافرو بار كه روي رودخانه دانوب تردد مي نمايند وعلاوه برآن شهرسازي اين شهر كه درحاشيه خيابانها كمتر مغازه هاي تكي به چشم مي خورد و مردم مايحتاج خود را عمدتاً ازمراكز خريد با پاركينگ و امكانات لازم تهيه مي نمايند.
    شهرياسپرين درفاصله حدود100كيلومتري ازشهربوداپست قرارگرفته با جمعيتي حدود30هزارنفركه از سرسبز و زيبايي خاصي ازنظر مناظرطبيعي و رعايت اصول معماري وشهرسازي مورد توجه مي باشد از كليساي بزرگ شهربا قدمت حدود300سال بازديد كرديم كه ساختماني رفيع با مصالح سنگ و ملات ساروج ساخته شده وساعت بزرگي دربالاي آن نصب شده بود. موزه شهر ياسپرين نيزقابل توجه بودكه درآن مدارك واسنادي دال بر ارتباط آن شهر و قوم ياس با كشورهاي شرقي ازجمله تركيه و قفقاز وجود داشت. كارخانه ياس پلاستيك با5500 نفر كارگركه توليدات آن ازمصنوعات پلاستيكي پيشرفته ازجمله قاب و صفحه تلويزيون وCD وغيره بود ودرآن كارخانه بخشR&D (تحقيق وتوليد) وجود داشت كه كار مطالعات براي ارتقاء كيفيت مصنوعات آن كارخانه را بعهده داشت و اينكه اين كارخانه متعلق به دو برادراست كه ازساعت 5/5صبح تا11شب درآن كارخانه حضوردارند و همراه با كارگران هركاري را انجام مي دهندازنكات قابل توجه بود.
سؤال: به نظر شما ارتباط بين يزد و ياسپرين درچه زمينه هايي مي تواندمفيد باشد و در چه زمينه هايي غيرمفيد ؟
جواب: بنظراينجانب بين يزدوياسپرين عمدتاً درارتباط با مسائل اقتصادي ازجمله بازرگاني و صنعتي و نيز از لحاظ گردشگري مي تواند براي يزد مفيد باشد ولي به لحاظ تفاوت فاحش فرهنگي واينكه حدود 73% مردم مجارستان مسيحي هستند و14%لائيك، كه با توجه به مسائل غيراسلامي حاكم درآنجاچندان مفيد نميدانم و معتقدم دراين خصوص بايدبا احتياط عمل شود. مگر اينكه بررسي شود دربين محققين آنجا كساني مايل باشنداسلام را بشناسند ومحققانه اسلام را بپذيرند(نظراينكه بعضي ازمحققين اروپايي وغيره با تحقيق مسلمان شده اند) دراين صورت ممكن است اميدواربود، وگرنه آثارسوء فرهنگي آن خصوصاً درقشرجوان حتمي است و بايدازآن پرهيز كرد كه خداي نخواسته مسائل سوءفرهنگي نظيرآنچه درتركيه اتفاق افتاده پيش نيايد .
سؤال: به نظر شما عمده نكات قابل توجهي كه دراين سفر شاهد بوديد چه بود و آيا مي توان ازآن الگو گرفت.
جواب: ازنكات قابل توجه آنجا براي ما علاوه بر سرسبزي و پرباران بودن آنجا توجه ويژه به حمل ونقل عمومي خصوصاً حمل ونقل ريلي( مترووتراموا) بود و همچنين استفاده ازدوچرخه هاي سبددار كه حتي پيرمردان و پيرزنان براي تهيه مايحتاج خود ازآن استفاده مي كردند البته گراني بنزين هم باعث استفاده كمتر از وسيله هاي شخصي شده بود و درنتيجه درخيابانها از راه بندان خبري نبود.
موضوع ديگرتوجه به اصول معماري وشهرسازي بود كه از پراكنده سازي و مغازه هاي تكي درحاشيه خيابانها خبري نبود و بناهايي با سيماي شهري اصيل به سبك معماري قديم اروپايي جلب توجه مي كرد و  نماهاي آلومينيوم باشيشه هاي رفلكس كه نوعي بي هويتي درمعماري و سيماي شهري است كه درآنجا مشاهده نمي گرديد.
موضوع بعدي، اخذ ماليات به ميزان50% ازكاركرد كارگران براي تأمين بودجه دولت به لحاظ عدم وجود درآمدهايي نظير درآمد نفتي درآنجا بود و نيز درفروشگاهها ماليات برخريد زيرفاكتور اضافه مي كردندكه اين عمل به نفع توليد و در راستاي مصرف كمتر و كار مفيدي است كه گويا قرار است اين روش درايران نيز عملي شود .