خرید و تملک املاک در مسیر بدون سند مالکیت

خرید و تملک املاک در مسیر بدون سند مالکیت
در دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد خرید و تملک املاک در مسیر بدون سند مالکیت در صحن علنی شورا مطرح گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – باتوجه به اینکه بسیاری از املاک در مسیر طرح های عمرانی شهرداری دارای سند رسمی مالکیت نمی باشند و بعضاً ماهها و سالها عملیات عمرانی به ویژه احداث معابر به تعویق می افتد مقررگردید شهرداری زمینها و املاک ومنازل متصرفینی که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد با سازوکار مناسب نسبت به خرید و تملک آن اقدام نماید.