خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تصویب شد

خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تصویب شد


خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تصویب شد

در دویست و نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد؛ لایحه شهرداری برای مساعدت کمک هزینه خرید تبلت دانش آموزان بی بضاعت به مبلغ ۲ میلیارد و پانصد میلیون ریال به تصویب رسید.