خدمات شهرداری در ایام نوروز مورد رضایت مسافرین بود

خدمات شهرداری در ایام نوروز مورد رضایت مسافرین بود

ونوس عامری در دیدار اعضای شورای شهر با آیت الله ناصری اظهار داشت: در گردشگری تلاش کردیم رونق بیش از گذشته برای یزد اتفاق بیفتد و در حوزه خدمات شهری خصوصا نظافت و نظم در اجرای خدمات، شهرداری عملکرد بسیار خوبی داشت.
وی در ادامه اظهار داشت: به نظر می‌رسد که در حق شورا در بحث انتخاب شهردار اجحاف می‌شود چرا که در آغاز به کار شورا در اولین جلسات شهردار انتخاب شد و رکورد انتخاب به موقع شهردار در کل کشور مربوط به یزد است. شورای شهر در مهلت مقرر شهردار انتخاب کرد ولی بحث با وزارت کشور طول کشید و شورا در این زمینه مقصر نبود.
الهه جورابی عضو شورای شهر در ادامه با تقدیر از خدمات شهرداری در نظافت شهر گفت: در بازدیدهای بافت تاریخی برخی نارضایتی ها از نظافت مسجد جامع وجود داشت که به جهت اداره شدن این مسجد از سوی هیات امنا نیازمند همکاری اوقاف و شهرداری برای ارائه خدمات بهتر به مسافرین هستیم.