حمایت از کسب و کارها و تدوین پروتکل های لازم برای بازگشایی اصناف در جلسه شورای اسلامی شهر

حمایت از کسب و کارها و تدوین پروتکل های لازم برای بازگشایی اصناف در جلسه شورای اسلامی شهر

20 فروردین 1399