حضور تیم هلندی و تعدادی از کارشناسان کشور در شورای شهر یزد در راستای توسعه دوچرخه سواری در شهر جهانی یزد

حضور تیم هلندی و تعدادی از کارشناسان کشور در شورای شهر یزد در راستای توسعه دوچرخه سواری در شهر جهانی یزد

در راستای توسعه دوچرخه سواری در شهر جهانی یزد تیم هلندی و تعدادی از کارشناسان کشور در شورای شهر یزدحضور یافتند.

در این جلسه میهمانان و کارشناسان در مورد چگونگی گسترش فرهنگ و زیرساخت های دوچرخه سواری در کشورشان گزارش هایی را ارائه نموده و در جهت توسعه آن در شهر یزد بحث و تبادل نظر شد.