حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در مركز آموزش استعدادهاي درخشان يزد

حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در مركز آموزش استعدادهاي درخشان يزد
بنا به دعوت قبلي تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در جلسه اي كه در محل مركز آموزش استعدادهاي درخشان يزد تشكيل گرديد شركت و به نكته نظرات نمايندگان دانش آموزان و مسئولين اين مركز آموزشي توجه نمودند و قول پيگيري درخواستهاي آن مجتمع آموزشي در امور ترافيكي ، عمراني و زيباسازي و غيره را دادند.