حضورفعال زنان درفعاليت هاي اقتصادي نشان دهنده اهتمام دولتها به پيگيري اهداف توسعه مي باشد

حضورفعال زنان درفعاليت هاي اقتصادي نشان دهنده اهتمام دولتها به پيگيري اهداف توسعه مي باشد
نائب رئيس شوراي اسلامي شهريزد گفت: امروزه حضورزنان به عنوان نيمي از قواي فعال جامعه در فعاليت هاي اقتصادي خود نشان دهنده اهتمام دولت ها به پي گيري اهداف توسعه شمرده مي شود.
سيده حميده وزيري با اشاره به فرمايش حضرت امام خميني (ره) كه برحضورزنان درجامعه اهميت ويژه اي قائل بودند افزود: اگرزن در مقررات اساسي مملكت دخالت نداشته باشد آن ملت به انحطاط كشيده مي شود ولي ضمن آن معتقد بودند كه زن بايد به خانواده و وظيفه شوهرداري و تربيت فرزند نيز توجه وافري داشته باشد همانگونه كه درقرآن كريم آمده، زنها انسان سازند اگرزنهاي انسان ساز از ملتها گرفته شوند ملتها به شكست و انحطاط كشيده خواهند شد و شكست خواهند خورد.
عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي  تصريح كرد: اگرعلت رويكرد زنان به عنوان يك پرسش مطرح گردد غالباً پاسخهايي ازقبيل كمك به اقتصاد خانواده ، كمك به اقتصاد ملي ، عزت مندي اجتماعي ، اثبات قابليت هاي زنان در عرصه هاي اجتماعي ، استقلال مالي ، فراراز تنهايي ناشي از تجرد يا زمان فراغت ، به دست آوردن پشتوانه اي براي ايام پيري ، ضرورت حضوردر عرصه هاي زنانه از جمله معلمي و مامايي مطرح مي شود كه درجاي خود قابل تامل است اما نگاه دولت ها و نظام مسلط جهاني به مقوله اشتغال زنان مي تواند با حساسيت ها و انگيزه هاي ديگري نيز دنبال شود كه نمي توان از آن غافل شد.
نائب رئيس شوراي اسلامي شهريزد ادامه داد: در قرن پيش توجه اقتصاددانان برجسته جهان به راه هاي ارتقاي اقتصادي جلب شد از نگاه آنان ، ازدياد جمعيت مي توانست در حصول دستاوردهاي اقتصادي ، مخاطره آفرين باشد بنابراين لازم بود خانواده ها را به كنترل جمعيت تشويق كرد اما چنين توصيه هايي غالباً موفقيت آميز نيست، از اينجا مي توان دريافت كه اشتغال زنان در سطح فراگيرآن، گرچه به عنوان ضرورت اجتماعي در جوامع پير، عقلاني مي باشد در جوامعي چون ايران كه به دليل جواني جمعيت با مشكل بيكاري گسترده مواجه است از چنان اهميتي برخوردارنمي باشد.
وي اذعان كرد: هم اكنون نيز بخشي از كارفرمايان ايراني ترجيح مي دهند با اخراج كارگران مرد كه طبق ضوابط قانوني تا ماهيانه دويست و بيست هزارتومان هزينه بر كارفرما تحميل مي كنند زنان و دختران مجردي را به كارگيرند كه با كمتراز پنجاه هزار تومان دستمزد، همان فعاليت را انجام مي دهند.
وزيري خاطرنشان ساخت: افزايش زنان تحصيل كرده و تغيير نظام ارزشي، مطالبات آنان را براي حضور در صحنه هاي اقتصادي افزايش مي دهد و هر دولتي به ناچار بايد پاسخگوي مطالبات مشروع شهروندان خود باشد از اين رو پيوسته ميان رشد تحصيلات دختران و تقاضاي ورود به بازاركار نسبتي معنادارديده مي شود.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه زن درجامعه ايراني يك نيروي كاردرجه 2ومرد نان آور اصلي خانواده محسوب مي شود بنابراين اشتغال و مشاركت زنان مورد پذيرش ولي مشروط براين كه شغل و مقام مادري زن و تربيت فرزندان را تحت الشعاع خود قرار ندهد وهم اينكه وجود قوانين و تسهيلات لازم براي اشتغال زنان فراهم گردد.
عضوكميسيون عمران وتوسعه اظهارداشت: خوشبختانه برخي تحولات اخيردرنظام جمهوري به وقوع پيوسته كه نشانگرحمايت بيشترازحقوق زنان مي باشد هم اكنون چندين نماينده زن درپارلمان حضوردارند كه تعداد آنها در هر دوره افزون گرديده است دفترامورزنان درنهاد رياست جمهوري تشكيل شده كه پيشنهادات مشخص را درباره امور زنان تقديم رئيس جمهورمي كند برخي سازمانهاي دولتي و غيردولتي ديگر نيزدر زمينه امورزنان فعالند شوراي اجتماعي فرهنگي زنان با هدف بررسي مشكلات قانوني ، اجتماعي و اقتصادي زنان توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاسيس شده است كميسيون امور زنان مجلس و دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري با مركز آمار ايران بانك جهاني و متخصصين و كارشناسان برخي سازمانهاي غيردولتي بين المللي همكاري نزديك وتنگاتنگ دارند.
وي اظهاراميدواري كرد: با تصويب قوانين و اتخاذ تدابيري كه بتواند شكاف عميق موجود ميان زن و مرد را در عرصه حيات عمومي جامعه كاهش دهد تا زنان ما به حقوق حقه خود دست يابند كه مهمترين آنها دسترسي يكسان به اشتغال و منابع درآمد است تجربه كشورهاي شرق آسيا نشان داده است كه اشتغال زنان علاوه براينكه نرخ زادوولد را كاهش مي دهد به افزايش رشد صنعتي كشور نيز كمك مي كند.
نائب ريس شوراي اسلامي شهر يزد گفت : بنابراين بايد به اين مهم توجه داشت كه براي رفع مشكلات كنوني زنان در جامعه ايران فعاليت جدي نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهرها ومشاور رئيس جمهور در امور زنان برجسته ايراني ضروري است با اميد آن روزكه شاهدتصويب قوانيني باشيم كه تبعيض مابين زن مرد برداشته شود؛ انشاءا...