حضوردر جلسه شورا

حضوردر جلسه شورا

قابل توجه شهروندان محترم

 جهت حضوردرصحن شوراي اسلامي شهريزد ثبت نام نمايند : 

 بدينوسيله به استحضارمي رساند شهروندان محترم مي تواند به عنوان ناظردرجلسه

 از طريق پست الكترونيكي shora@yazdshora.ir