حجت الاسلام شیخ عباس زارع برای سومین سال در سمت ریاست شورای اسلامی شهر یزد ابقاء گردید

حجت الاسلام شیخ عباس زارع برای سومین سال در سمت ریاست شورای اسلامی شهر یزد ابقاء گردید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در سیصدو یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد که با حضور اعضای شورا و آقای شاکری معاون فرماندار برگزار گردید، هیات رئیسه دور چهارم شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شدند

در این جلسه حجت الاسلام عباس زارع  ، امیرحسین رادمنش و سیدمحمدعلی پاک نژاد برای ریاست شورای اسلامی شهر یزد کاندید شدندکه حجت الاسلام زارع در مرحله اول رای گیری با اکثریت آرا به عنوان ریاست شورای اسلامی شهر یزد انتخاب گردید

در ادامه جلسه ملیحه امینی به عنوان نائب رئیس ، مهدی کاشفی زاده به عنوان منشی اول ، سید محمدرضا مدرسی به عنوان منشی دوم ، حجت الاسلام حمیدرضا مطهریان به عنوان خزانه دار و عزت یادگار به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شدند