جمعی از اعضای شورای شهر یزد با حضور در منزل خانواده شهید ایلات منش یاد آن شهید مدافع سلامت را گرامی داشتند.

جمعی از اعضای شورای شهر یزد با حضور در منزل خانواده شهید ایلات منش یاد آن شهید مدافع سلامت را گرامی داشتند.


جمعی از اعضای شورای شهر یزد با حضور در منزل خانواده شهید ایلات منش یاد آن شهید مدافع سلامت را گرامی داشتند.

دوم اردیبهشت 1399