جلسه شورا چهارشنبه ۲۳ خرداد غیرعلنی خواهد بود

جلسه شورا چهارشنبه ۲۳ خرداد غیرعلنی خواهد بود

پیرو تصویب اعضا در جلسه قبلی شورا، جلسه صحن شورای اسلامی شهر یزد روز چهارشنبه 97.3.23 غیرعلنی خواهد بود.