جلسه ساماندهی بازارچه صنایع دستی

جلسه ساماندهی بازارچه صنایع دستی

بازارچه صنایع دستی، پروژه ای شهری در قلب بافت تاریخی، نشانه تغییر رویکرد مدیریت شهر در تعریف پروژه های شهری
در قالب این پروژه مسیری پیاده محور از لب خندق تا شاهزاده فاضل شکل گرفته و بخشی از برج و باروی شهر بازسازی می شود.