جلسه جمعی از اعضای شورای شهر یزد با مدیرکل فرودگاه

جلسه جمعی از اعضای شورای شهر یزد با مدیرکل فرودگاه

 جمعی از اعضای شورای شهر یزد با مدیرکل فرودگاه دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار توسعه فرودگاه وترمینال ها مورد بررسی قرار گرفت.


ایجاد پروازهای خارجی، حضور شرکت ها در راستای توسعه گردشگری و بررسی مشکلات تاکسیرانی از جمله موارد مطرحه در جلسه بوده است.