ثبت نام

ثبت نام
قابل توجه شهروندان عزيز
بدينوسيله به استحضار شهروندان مي رساند در صورتي كه تمايل دارند ناظر بر جلسات علني شورا باشند مي توانند اسامي خود را با شماره تماس به آدرس پست الكترونيكي jalili6114@gmail.com  ايميل نمائيد
 
                                                                                                                                                                                                                 با تشكر