توسعه و اجرای سامانه جامع اطلاعات مکانی شهرداری یزد بررسی شد

توسعه و اجرای سامانه جامع اطلاعات مکانی شهرداری یزد بررسی شد

این سامانه که بصورت اپلیکیشن راه اندازی شده اطلاعات مکانی تهیه شده از مناطق، میادین و خیابانهای سطح شهر را ارائه می دهد که در جهت برداشت در برنامه ریزی های شهری مورد استفاده قرار می گیرد.
در خصوص سامانه جامع اطلاعات مکانی شهرداری مقرر شد جلسه ای با حضور مدیران مناطق شهرداری، معاونین و روسای سازمان های تابعه برگزار و در خصوص این سامانه و نحوه استفاده و اجرای آن برنامه ریزی صورت پذیرد. 
مقرر گردید گزارش پیشرفت پروژه یزد ترافیک در سامانه جامع اطلاعات مکانی،  ظرف سه هفته آینده در کمیسیون شهر هوشمند ارائه شود.
همچنین در راستای توسعه گردشگری، در کمیسیون شهر هوشمند مقرر شد کمیته ای با محوریت مرکز خلاقیت در جهت گردشگری الکترونیک با حضور اداره کل میراث فرهنگی، سازمان فاوا شهرداری وکانون تفکر دانشگاه یزد تشکیل شود. با توجه به جهانی شدن شهر یزد، این کمیته، خدمات دهی گردشگری را بصورت الکترونیکی بررسی خواهد کرد.