شوراي اسلامي شهر يزد

تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی


تهاجم فرهنگی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : مصباح محمد تقی 1313- عنوان و نام پدیدآور : تهاجم فرهنگی محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش عبدالجواد ابراهیمی مشخصات نشر : قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره 1376.‌ مشخصات ظاهری : 176ص.‌ شابک : 3500ریال ‌ ؛ 5000 ریال (چاپ دوم)‌: ‌964-6740-55-3‌‌ ؛ 5000 ریال (چاپ سوم)‌: ‌964-6740-14-6‌‌ ؛ 6000 ریال (چاپ هشتم)‌: ‌964-6740-14-6‌‌ یادداشت : برگرفته از سخنرانی های استاد محمدتقی مصباح یزدی یادداشت : چاپ دوم پائیز 1378. یادداشت : چاپ سوم: 1378. یادداشت : چاپ هشتم 1381. موضوع : فرهنگ زدایی -- مقاله ها و خطابه ها موضوع : استعمار فرهنگی -- مقاله ها و خطابه ها شناسه افزوده : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) رده بندی کنگره : ‌GN366 ‌/م6ت9 1376 رده بندی دیویی : ‌303/482 شماره کتابشناسی ملی : ‌م 77-2038
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ مبارزه با تهاجم فرهنگی؛ هدف مهاجمان فرهنگی؛ تهاجم و فرهنگ اسلامی؛ تهاجم فرهنگی و راهکارهای دفاعی


 
مشخصات کتاب :

پدید آورنده: محمدتقی مصباح یزدی
ناشر: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
شماره: 3131
 
خدمات:
مشاهده در کتابخانه
برنامهÙ3131-tahajom-farhangi.zip
دریافت فایل   حجم: 435 kB   
برنامهÙ3131-fa-tahajom-farhangi.apk
دریافت فایل   حجم: 482 kB   
برنامهÙ3131-FA-tahajom-farhangi.pdf
دریافت فایل   حجم: 1155 kB   
برنامهÙ3131-FA-tahajom-farhangi.epub
دریافت فایل   حجم: 278 kB   

دریافت نرم افزار مديريت كتابخانه ديجيتالي قائميه (اندروید) حجم: 3 MB

دریافت نرم افزار بازار کتاب دیجیتالی قائمیه (اندروید) حجم: 9 MB