تكريم ازاعضاي شوراي اسلامي شهرو شهرداران اسبق شهرداري يزد

تكريم ازاعضاي شوراي اسلامي شهرو شهرداران اسبق شهرداري يزد
اعضاي دوره هاي اول و دوم وسوم شوراي اسلامي شهر و شهرداران اسبق شهرداري يزد به مناسبت هفته شوراها با يكديگر ديدارو در مورد مسائل جاري شهر بحث و تبادل نظركردند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - اعضاي دوره هاي اول و دوم شوراي اسلامي شهر و شهرداران اسبق شهرداري يزد به مناسبت هفته شوراها با دعوت دوره سوم شوراي اسلامي شهر در تالار شورا با يكديگر ديدار و درمورد مسائل روزشهربحث و تبادل نظرنمودند.
مهندس نبوي زاده معاونت سابق عمراني استانداري يزد در اين نشست، استانداري را حامي و پشتيبان شهرداري دانست.
 وي با اشاره به اينكه درحال حاضر كارهاي بسيار خوبي در سطح شهراز جمله پاركهاي درون محله اي ، مجتمع هاي فرهنگي و تقاطع هاي غيرهمسطح انجام شده است، گفت: كارارزشمند اخير شهرداري بحثهاي IT و فناوري اطلاعات است كه در آينده نزديك با رضايتمندي خوب مردم مواجه خواهد شد.
نبوي زاده با بيان اينكه شهرداري براي مطالعات طرح جامع شهراعتبارات خوبي در نظر گرفته كه به زودي مي توان از نتايج آن بهره برداري نمود، تصريح كرد: طرح تفصيلي چراغ راهنما شهر است و قطعاً طرح قديمي قابل اجرا نيست بنابراين طرح تفصيلي درحال اجرا مي تواند راهگشا باشد.
رئيس دوره سوم شوراي اسلامي شهريزد در اين ديدار ضمن گراميداشت ايام هفته شورا ، يكصدمين سالگرد تاسيس شهرداريها،روزمعلم وخليج فارس وبا اشاره به اينكه يكسال از فعاليت دوره سوم شوراي اسلامي شهر مي گذرد اظهارداشت: گامهايي كه درحال حاضر براي شوراها برداشته شده بيشتر درجهت عدم تقويت بنيه آن و محدود كردن اختيارات شوراها بوده است با اين وجود بعضاً در راستاي تقويت آن نيز قدمهايي برداشته شده كه مي توان به پيشنهاد لايحه شوراي استانها درخصوص باغات وفضاي سبزبه مجلس اشاره كرد كه اين به قيد فوريت مصوب شد و اميدواريم در راستاي تقويت شوراها كه از اركان تصميم گيري و نهاد مردمي مي باشند تلاش مضاعفي صورت گيرد.
رئيس كميسيون عمران ،توسعه وترافيك در اين نشست مهترين مسئله شهر را بافت تاريخي آن دانست كه دراين راستا اقدام خوبي در نظر گرفته شده است و افزود: همچنين در راستاي تخفيف تخلفات ساختماني و تسهيل درامورمردم گامهايي برداشته شده است.
شهرداريزد با اعلام ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي درشهر و با اشاره به ماده 8 و 15 قانون شهرداري گفت: با توجه به اينكه درحال حاضر برخي از شهروندان درسكونتگاههاي غيررسمي و خارج از محدوده شهري ساكن مي باشند لذا برنامه اي براي ساماندهي آنان در نظرگرفته شده است.
وي با اشاره به افزايش اعتبار آسفالت درسالجاري تصريح كرد: با توجه به گران بودن قير، درحال حاضر آسفالت معابرو خيابانهاي سطح شهر شروع شده است البته آسفالت معابروخيابانها براساس الويت خرابي ها انجام مي شود.
ميروكيلي گفت: بسياري از عمليات اجرايي كارخانه كمپوست و ترمينال مسافربري يزد انجام شده كه به زودي اين پروژه ها به بهره برداري خواهد رسيد.
آرامون شهردار اسبق يزد سه ركن اساسي مديريت شهري را ارتباط صميمانه و تنگاتنگ با مردم، برنامه ريزي وساختار تشكيلاتي واجراي آن دانست و تصريح كرد: خوشبختانه دوره سوم شوراي اسلامي شهر يزد در بعد سوم بهتر عمل كرده است.
محسن اولياء عضو اسبق شوراي اسلامي شهريزد مهترين دغدغه شهرداري را تامين اعتبار آن خواند واظهار اميدواري نمود كه مشكلات پيشروي اين مسئله نيز رفع گردد.
گفتني است همچنين در اين نشست ديگر اعضاي دوره سوم شوراي اسلامي شهر ضمن خوشامدگويي به اعضاي شوراي اسلامي شهرو شهرداران اسبق شهرداري ، اظهار نمودند از دانش و تجربيا ت حاضرين در جلسه دراين دوره استفاده خواهند كردوآنها را درجهت بهره مندي بهتربه كار خواهند بست.
شايان ذكر است در اين جلسه از مهندس نبوي زاده معاونت عمراني استانداري به خاطر نائل شدن به مقام بازنشستگي تجليل شد.