تقدیر از یگان حفاظت میراث فرهنگی یزد به مناسبت روز جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی

تقدیر از یگان حفاظت میراث فرهنگی یزد به مناسبت روز جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی


تقدیر از یگان حفاظت میراث فرهنگی یزد به مناسبت روز جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی

اول اردیبهشت 1399