تفاهم نامه شهرداری و نیروی انتظامی در کمیسیون حقوقی بررسی شد

تفاهم نامه شهرداری و نیروی انتظامی در کمیسیون حقوقی بررسی شد

در چهل و ششمین جلسه کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی شورای شهر در روز دوشنبه سوم تیرماه، موضوع همکاری و تفاهم نامه شهرداری و نیروی انتظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از جمله بندهای مورد بررسی در این تفاهم نامه؛ ساماندهی اتباع بیگانه، متکدیان، ساماندهی خانه های مسافر و نظم و انضباط ترافیکی بود.
همچنین در این جلسه موضوع اختیارات شورای شهر در وضع عوارض و درآمدهای محلی و ضوابط حقوقی تدوین دستوالعمل تابلوهای شناسایی مشاغل بررسی شد.