تغییر نام کمیسیون خدمات شهری تصویب شد

تغییر نام کمیسیون خدمات شهری تصویب شد

در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد چهارشنبه 12 تیرماه؛ تغییر نام کمیسیون خدمات شهری؛ به کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری مورد تصویب قرار گرفت.
نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری این تغییر نام را به دلیل اهمیت محیط زیست شهری و ارتباط آن با حوزه خدمات شهری بویژه در مقوله مدیریت پسماند، منابع آب، انرژی و فضای سبز عنوان کرد.
همچنین در این جلسه با رای اعضای شورا به لایحه شهرداری، آقایان نیکنام و کاشفی زاده به عنوان نمایندگان شورا در کمیته نوروزی سال 99 معرفی شدند.