تعيين مسئول روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد

تعيين مسئول روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - با توجه به حكم صادره مورخ 16/12/90شوراي اسلامي شهر يزد آقاي عباسعلي زارع زاده به عنوان مسئول روابط عمومي شورا تعيين و در جلسه شورا حكم صادره به وي ابلاغ گرديد.
نامبرده داراي مدرك تحصيلي كارشناسي روابط عمومي وبيست سال سابقه فعاليت در اين زمينه مي باشد.
استفاده بيشتر از نظرات كارشناسي افراد صاحب نظر در امورشهري ، ارتقاي سطح تعامل وارتباط با رسانه ها ، توجه هرچه بيشتر به افكارعمومي ، برنامه ريزي در زمينه هاي آموزشي شهروندي و فرهنگسازي در زمينه هاي مورد نياز ، از اهم برنامه هاي مدنظر شوراي اسلامي شهر يزد بود كه در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفت.