تعامل شورای اسلامی شهر با اداره کل بهزیستی در حمایت از جامعه هدف بهزیستی افزایش می یابد

تعامل شورای اسلامی شهر با اداره کل بهزیستی در حمایت از جامعه هدف بهزیستی افزایش می یابد


تعامل شورای اسلامی شهر با اداره کل بهزیستی در حمایت از جامعه هدف بهزیستی افزایش می یابد

 

در جلسه رئیس شورای اسلامی شهر یزد با مدیرکل بهزیستی استان بر همکاری های مدیریت شهری در ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه هدف بهزیستی تاکید شد.
در این جلسه که با حضور عطابخش مدیرکل بهزیستی استان در شورای اسلامی شهر انجام شد ضمن گزارش مدیرکل از وظایف و مسئولیت های سازمان در حمایت از مددجویان؛ پیرامون مناسب سازی معابر، استمرار حمایت شورای شهر و شهرداری از رابط ناشنوایان در بخش خبر شبکه استانی و تفاهم نامه در خصوص ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت شدید، مرکز زنان آسیب دیده و کودکان کار، خانواده های تحت پوشش سازمان و مراکز شبه خانواده بحث و تبادل نظر شد و ریاست شورای شهر بر استمرار همکاری ها و حمایت از مراکز قول پیگیری داد.