تصويب بودجه 106 ميليارد توماني شهرداري يزد توسط شوراي اسلامي شهر يزد

تصويب بودجه 106 ميليارد توماني شهرداري يزد توسط شوراي اسلامي شهر يزد
بودجه پيشنهادي سال 90 شهرداري يزد كه در پانصد و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد جلسه شوراي شهر تقديم شوراي اسلامي شهر گرديد پس از بررسيهاي به عمل آمده با حضور مشاورين و مسئولين مربوطه شهرداري و تغييرات و اصلاحات صورت گرفته در جلسات متعدد شورا ، به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - از مجموع كل بودجه پيشنهادي سال 91شهرداري يزد كه 106 ميليارد تومان مي باشد ، 36 درصد آن متعلق به اعتبارات جاري و 64 درصد ديگر متعلق به اعتبارات عمراني مي باشد.
شايان ذكر است از مجموع كل بودجه سال آتي شهرداري يزد حدود 676 ميليارد ريال آن متعلق به اعتبارات عمراني و بالغ بر 384 ميليارد ريال آن متعلق به اعتبارات جاري مي باشد.