تشکیل دفترمشترک پژوهشی دانشگاه وشورای اسلامی شهریزد

تشکیل دفترمشترک پژوهشی دانشگاه وشورای اسلامی شهریزد

          به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد  باتوجه به برنامه این شورامبنی برتشکیل دفترمشترک پژوهشی مابین دانشگاه یزدوشورای اسلامی شهر آقایان دکترمیرزائی ، دکتربهجت ، دکترفلاح ومهندس  غفارزاده از دانشگاه یزد با سیدعلی محمدمیرحسینی رئیس ومهندس محمدرضا کوچک زاده رئیس کمیسیون عمران شورادیداروگفتگو کردند.

        این گزارش حاکی است سیدعلی محمدمیرحسینی رئیس شورای اسلامی شهر اظهارداشت همکاری دانشگاه وشورا میتواند منشاء برکت برای شهروندان باشد . ما بعنوان نمایندگان مردم اعتقاد داریم که همه چیز برپایه تحقیقات است  تمامی مسائل ومعضلات باید ریشه یابی شود وابتدا کارهای تحقیقاتی صورت گیرد وسپس راهکارها مطرح تا کاراساسی وبنیادین صورت گیردوازانجام کارهای مقطعی پرهیزشود.

دکترمیرزائی رئیس مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه یزد نیزاظهارداشت : درحال حاضر تمامی پتانسیل ها دردانشگاه یزد موجود است ومی توان درقالب یک تفاهم نامه، دفترمشترک ویاکمیته پژوهشی را تشکیل داد وبااعلام موضوعات ازطرف شورای شهرکارهای تحقیقات را انجام داد و نتیجه را اعلام کرد تا برنامه ریزی لازم صورت گیرد.