تشكيل كميسيون اقتصادي نقطه عطف در جلب مشاركت شهروندان و جذب سرمايه هاي فرا استاني است

تشكيل كميسيون اقتصادي نقطه عطف در جلب مشاركت شهروندان و جذب سرمايه هاي فرا استاني است
رئيس كميسيون اقتصادي ، اداري و حقوقي شوراي اسلامي شهر يزد گفت: در سال نوآوري و شكوفائي ، شوراي شهر در نظر دارد از مشاركت شهروندان و همچنين سرمايه هاي فرا استاني در جهت توسعه شهر يزد بهره مند شود.
وحيد رضا خباززاده سخنگو و رئيس كميسيون اقتصادي، اداري و حقوقي شوراي اسلامي شهر يزد اظهار داشت: در اين راستا شوراي شهر با تشكيل كميسيون اقتصادي ، سال 87 را با هدف جلب مشاركت و سرمايه گذاري مردمي آغاز كرده است .
وي افزود: اين كميسيون سياست گذاري كلان در مقوله خصوصي سازي و جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي را به عهده دارد و تشكيل كميسيون اقتصادي نقطه عطف در جلب مشاركت شهروندان و جذب سرمايه هاي فرا استاني است.
خباززاده ضمن بيان اينكه بيش از 90 درصد بودجه شهرداري از طريق شهروندان تامين مي شود، خاطرنشان ساخت: شوراي شهر در نظر دارد با جلب سرمايه گذاران و برون سپاري امور شهر به آنها، نه تنها توسعه شهري را تسريع بخشد بلكه از بار پرداخت عوارض توسط شهروندان بكاهد .
وي ادامه داد: در روش برون سپاري نه تنها ازسرمايه سرمايه گذاران بلكه ازانديشه آنها در اين روش استفاده شود.
رئيس كميسيون اقتصادي، اداري و حقوقي شوراي اسلامي شهر با ذكرويژگيهاي برون سپاري و تفاوت آن با پيمانكاري گفت: در روش برون سپاري پيمانكار علاوه بر انجام كار، قدرت تصميم گيري نيز دارد و اين باعث نوآوري در انجام امور مي گردد.
وي با بيان اينكه اصل برون سپاري در راستاي اصل 44 قانون اساسي مي باشد تصريح كرد: روح حاكم بر اصل مترقي اين قانون مذكورواگذاري كارها به مردم ويا به عبارتي خصوصي سازي است لذا به دنبال ابلاغ اين اصل توسط مقام معظم رهبري مسير براي حضور بيشتر شهروندان در اداره امور شهري و ساير امور اقتصادي گشوده شده است و بايد از اين موقعيت به بهترين نحو استفاده كرد.
خباززاده بعد ديگر كميسيون اقتصادي را بحث حقوقي و اداري ذكر نمود و افزود: اين كميسيون در نظر دارد با تسهيل و كاهش بوروكراسي در تسريع امور شهروندان در شهرداري گامهاي اساسي بردارد براي اين كار اين كميسيون از نظرات كارشناسان و متخصصين استفاده مي نمايد.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر اظهار اميدواري كرد: درسال  نوآوري  بتوانيم شهري زيباتر،بسازيم كه شهر زيبا ساختني است نه يافتني و شهر خوب تنها با مشاركت شهروندان دست يافتني است.