تسريع در اجراي پروژه پل شهيد قهاري سعيد

تسريع در اجراي پروژه پل شهيد قهاري سعيد

دردويست وسي وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد باحضورمهندس محمدرضا سيدحسيني معاون عمراني استانداري، شهرداروهمچنين مسئول هيات رزمندگان اسلام يزد برگزارو پيرامون تعامل و همكاري بين دستگاهها ، مسئله پل شهيد قهاري سعيد و مساعدت به فدائيان امام حسين (ع) بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

حجت الاسلام عباس زارع رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت هفته بسيج و تشكر ازمعاون عمراني استانداري به جهت حضوردرجلسه علني شوراوحسن‌نظر ايشان اظهاراميدواري كرد: حضور مهندس سيدحسيني در اين جلسه براي شهر خير و بركت داشته باشد و چند مورد از مسائل شهر حل گردد.

وي با اشاره به نامگذاري سال جاري توسط مقام معظم رهبري افزود: با ايجاد همدلي و همزباني انشاا... بتوانيم نه در شعار بلكه در عمل اين مسئله صورت گيرد.

ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تشكر و قدرداني به جهت حضور ايشان در جلسه مسائل و مشكلات شهر راعنوان و خواستار پيگيري و رفع مسئله پل شهيد قهاري سعيد شدند.

سپس مهندس محمدرضا سيدحسيني معاون عمراني استانداري با اشاره به تعامل بين دستگاهها بايد دوسويه باشد تصريح كرد: اعتقاد قلبي من اين است كه از شهرداري حمايت كنم و اين مسئله را در عمل نشان داده ام.

مهندس سيدحسيني در خصوص مسئله پل شهيد قهاري سعيد پيشنهاد نمود: اعضاي شورا به شهردار اجازه دهند با 15 درصد پايين تر از نرخ مذكور با سازمان آب و فاضلاب استان در خصوص تملك زمين در مسيراين طرح تفاهم صورت گيرد.

پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف در خصوص تملك زمين در مسير پل شهيد قهاري سعيد كه متعلق به سازمان آب و فاضلاب استان مي باشد، شهرداري مكلف است با 15 درصد يا بيشتر پايين تر از كل هزينه برآوردشده غرامت ملك وتاسيسات در مسيربا سازمان مربوطه تفاهم نمايد.

در ادامه جلسه مهندس عظيمي زاده شهردار يزد گزارشي از عملكرد شهرداري طي يك هفته گذشته را ارائه وسپس مهندس كشفي پور مدير ناحيه تاريخي شهرداري گزارشي از فعاليتهاي ناحيه تاريخي طي سالهاي اخير را ارائه نمود.

همچنين در ادامه مسئول هيات رزمندگان اسلام يزد با حضور در جلسه از اعضاي شورا خواست تا با توجه به نزديك شدن به اربعين حسيني، شورا و شهرداري مساعدت لازم را جهت برگزاري هر چه بهتر براي فدائيان و زايرين امام حسين (ع) اعمال نمايند.

كه پس از بحث و بررسي مساعدتي در اين خصوص مصوب شد.    

دردويست وسي وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد باحضورمهندس محمدرضا سيدحسيني معاون عمراني استانداري، شهرداروهمچنين مسئول هيات رزمندگان اسلام يزد برگزارو پيرامون تعامل و همكاري بين دستگاهها ، مسئله پل شهيد قهاري سعيد و مساعدت به فدائيان امام حسين (ع) بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

حجت الاسلام عباس زارع رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت هفته بسيج و تشكر ازمعاون عمراني استانداري به جهت حضوردرجلسه علني شوراوحسن‌نظر ايشان اظهاراميدواري كرد: حضور مهندس سيدحسيني در اين جلسه براي شهر خير و بركت داشته باشد و چند مورد از مسائل شهر حل گردد.

وي با اشاره به نامگذاري سال جاري توسط مقام معظم رهبري افزود: با ايجاد همدلي و همزباني انشاا... بتوانيم نه در شعار بلكه در عمل اين مسئله صورت گيرد.

ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تشكر و قدرداني به جهت حضور ايشان در جلسه مسائل و مشكلات شهر راعنوان و خواستار پيگيري و رفع مسئله پل شهيد قهاري سعيد شدند.

سپس مهندس محمدرضا سيدحسيني معاون عمراني استانداري با اشاره به تعامل بين دستگاهها بايد دوسويه باشد تصريح كرد: اعتقاد قلبي من اين است كه از شهرداري حمايت كنم و اين مسئله را در عمل نشان داده ام.

مهندس سيدحسيني در خصوص مسئله پل شهيد قهاري سعيد پيشنهاد نمود: اعضاي شورا به شهردار اجازه دهند با 15 درصد پايين تر از نرخ مذكور با سازمان آب و فاضلاب استان در خصوص تملك زمين در مسيراين طرح تفاهم صورت گيرد.

پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف در خصوص تملك زمين در مسير پل شهيد قهاري سعيد كه متعلق به سازمان آب و فاضلاب استان مي باشد، شهرداري مكلف است با 15 درصد يا بيشتر پايين تر از كل هزينه برآوردشده غرامت ملك وتاسيسات در مسيربا سازمان مربوطه تفاهم نمايد.

در ادامه جلسه مهندس عظيمي زاده شهردار يزد گزارشي از عملكرد شهرداري طي يك هفته گذشته را ارائه وسپس مهندس كشفي پور مدير ناحيه تاريخي شهرداري گزارشي از فعاليتهاي ناحيه تاريخي طي سالهاي اخير را ارائه نمود.

همچنين در ادامه مسئول هيات رزمندگان اسلام يزد با حضور در جلسه از اعضاي شورا خواست تا با توجه به نزديك شدن به اربعين حسيني، شورا و شهرداري مساعدت لازم را جهت برگزاري هر چه بهتر براي فدائيان و زايرين امام حسين (ع) اعمال نمايند.

كه پس از بحث و بررسي مساعدتي در اين خصوص مصوب شد.