تست تست

تست تست
 
محمد فقیه خراسانی
رئیس شورا
 
 
  
سیده حمیده وزیری
نائب رئیس شورا
 
 
 
 
سید علی محمد میرحسینی
رئیس کمیسیون خدمات وحمل ونقل وترافیک شورا
 
 
 
 
وحید رضا خباززاده یزدی
عضو و نائب رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا
 
 

 
حمیدرضا مطهریان
خزانه دار و  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا
 
 

زهرا حیدری فیروزآبادی
عضو و نائب رئيس كميسيون خدمات شهري حمل و نقل و ترافيك شورا
 
 
 
محمدرضا کوچک زاده
رئیس کمیسیون عمران وتوسعه
و سخنگوي شورا
 
 
 
 
محمدمهدی حرزاده
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا
 
 
 
 
ناصر پارسائیان عضو شورا