تخلفات ساختمانی بررسی شد

تخلفات ساختمانی بررسی شد

در کمیسیون خدمات شورای شهر یزد موضوع تخلفات ساختمانی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در جلسه کمیسیون خدمات که با حضور اعضا، معاون خدمات شهری شهرداری و مسئولین خدمات و اجرائیات مناطق برگزار شد مشکلات و مسائل پیرامون تخلفات ساختمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت..

کمبود تجهیزات و ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و موارد پلمپ در واحد اجرائیات از مواردی بود که مسئولین خدمات شهری مناطق به آنها پرداختند..