تحقق بیش از 69 درصد بودجه سال 88 شهرداری یزد

تحقق بیش از 69 درصد بودجه سال 88 شهرداری یزد
ناصرپارسائیان رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهریزددرجمع خبرنگاران بااشاره به تصویب مبلغ 644 میلیارد ريال جهت بودجه سال 88 شهرداری یزد تصریح کرد: مبلغ 536 میلیارد ريال سهم10 ماهه است که متأسفانه معادل 6/69 درصد معادل 373 میلیارد ريال تحقق یافته و 4/30 درصد معادل 163میلیاردريال کسردرآمد مشاهده می شود البته این میزان باتوجه به مشکلات اقتصادی جامعه قابل قبول می باشد وازطرفی فعالیت واقدام شایسته وبیشتر شهرداری را می طلبد.
وی با بیان میزان تحقق یافته در ردیفهای عمرانی و جاری ، از شهرداری خواستار رعایت ماره 68 آئین نامه شهرداری ها نسبت به هزینه کرد حداقل 60درصد درآمدی در ردیف عمرانی شد و گفت: طی بررسی بودجه تحقق یافته بیشترین وصولی مربوط به عوارض کسب و پیشه و فروش خدمات و نیز عوارض حذف و کسر پارکینگ و دریافت وام و کمترین آن در عوارض سایرمؤسسات و درآمد بهاء خدمات شهرداری و فروش و وجوه شهرداری می باشد.
پارسائیان باتاکید برضرورت آشنایی شهروندان باحقوق شهروندی، منابع درآمدی شهرداریها رادرآمدهای ناشی ازعوارض عمومی، درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی، بهای خدمات ودرآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه واموال شهرداری،کمک اعطائی دولت وسازمانهای دولتی و اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طوراتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد ذکر کرد.
 وی اظهارداشت: شوراها به عنوان نهادهای محلی، وظیفه ارائه خدمات عمومی محلی را برعهده دارند و کارکرد مناسب آنها در این خصوص مستلزم تأمین منابع مالی مستقل از حکومت مرکزی است که از زمان مستقل نمودن شهرداری و قطع کمک های مالی توسط دولت ، شوراها را درگیربحران منابع مالی نموده و عمده ترین وقت وانرژی این نهاد محلی و مردمی را به تأمین هزینه خدمات و مخارج جاری نموده و صرفاً به فکر تولید درآمد به مفهوم مطلق شده که این موضوع باعث گردیده تا برنامه ریزی اقتصادی بلند مدت و تمهید راهکارهای علمی و اقدامات اجرایی این حوزه ضعیف شود.    
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر یزد گفت: متأسفانه ما با چالش هايي ازجمله عدم پرداخت توسط مؤديان وتوجيه پذيربودن ميزان جريمه تأخير پيش بيني شده با توجه به نرخ سود درجامعه واز يك وسو دفترچه تعيين بهاي اراضي كه هرچندسال يكبار توسط وزارت دارايي تهيه مي گردد اختلاف فاحشي با قيمت املاك وضع موجود دارد لذا شرايط فعلي همكاري ومشاركت مردمي را والزام دولت به تأمين منابع درآمدي شهرداري يكي از راههاي گريز از بحران شهرداريها است.
وی ادامه داد : با توجه به ماده یک قانون شهرداریها مصوب 1334 بنا به مصلحت و تشخیص وزارت کشور ، شهرداری به عنوان نماینده دولت تشکیل و فعالیت می نماید بنابراين دولت مكلف به تلاش براي تأمين منابع درآمدي شهرداريها به بهترين وجه است به خصوص شهرهاي زير يك ميليون نفر جمعيت كه شهر يزد نيز مستثني نمي باشد و همچنین با توجه به شرايط خاص اقليمي وتوسعه 13 هزار هكتاري تأمين منابع مالي ضروري مي گردد.