تجليل از دست اندركاران طرح فرهنگي ايام نوروز در باغ دولت آباد و مسجد جامع

تجليل از دست اندركاران طرح فرهنگي ايام نوروز در باغ دولت آباد و مسجد جامع
كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد به پاس خدمات ارزنده دست اندركاران طرح فرهنگي ايام نوروز در باغ دولت آباد و مسجد جامع ، در يكي از جلسات خود از آنان تقدير و قدرداني نمود.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - رئيس و اعضاي كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تشكر از خدمات ارزنده آقايان حسيني و نجم الهدي و همكاران آنان ، از سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري خواستار استفاده از تجربيات اين متوليان در مسائل فرهنگي از جمله برنامه هاي ايام نوروز سال آينده شدند.
شايان ذكر است در راستاي فرهنگسازي عفاف و حجاب و نيز رفاه حال مسافرين در ايام نوروز سال جديد ، افراد مذكوراقدامات موثري چون برگزاري نمايشگاه عفاف و حجاب ، اعطاي چادر به بانوان ، ايجاد غرفه كودك و قرآن ، نمايشگاه كتاب و غيره در باغ دولت آباد و مسجد جامع انجام و موجبات رضايت همشهريان و مسافران را در ايام نوروز فراهم كردند.