بیست ویکمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسات

بیست ویکمین جلسه شورای اسلامی شهریزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت30/18روزشنبه مورخ 6/8/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

    درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، از اقدامات و موضع گیری های به موقع رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا...خامنه ای (مدظله العالی) جهت خنثی نمودن توطئه های دشمنان امت اسلامی در رفراندم کردستان عراق تقدیر وتشکر نمود. وی در ادامه ضمن اعلام درخواست مرخصی استعلاجی آقای نیکنام بدلیل بیماری ونظر پزشک معالج ایشان از پیگیری های بعمل آمده ازسوی رؤسای محترم قوه مقننه ومجریه بابت رأی صادرشده برای ایشان ، از رئیس محترم قوه قضائیه خواست پیگیری های قانونی با توجه به نظرات فقهای محترم شورای نگهبان وتاجایی که آبروی این نظام مقدس خدشه دار نشود به عمل آورند.

    سپس ایشان ازاقدامات انجام شده ازسوی هیأت رئیسه شورا جهت انتخاب آقای قضاوتی دادستان سابق یزد به عنوان مشاورحقوقی شورا و فعال نمودن مرکز مطالعات راهبردی واستفاده بیشترازمشاورین جوان برای پژوهش درمسائل شهری و همچنین معرفی آقای محمدی نماینده شورای اسلامی شهر بافق از سوی شورای اسلامی استان جهت حضور در جلسات هیأت تطبیق فرمانداری وتعیین خودشان به عنوان نماینده شورای استان درهیأت تطبیق فرمانداری برای بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهر زارچ، حمیدیا و شاهدیه جهت استحضار اعضای شورا مطالبی را  ارائه نمود.

    در ادامه آقای کاشفی زاده درسخنان پیش از دستور، ضمن عرض تبریک وآرزوی موفقیت برای آقای سفید که اخیراً ازسوی شورای اسلامی استان به عنوان نماینده درشورایعالی استانها تعیین شدنداظهارداشت شورای اسلامی شهر باید شورای شهر باشد نه شورای شهرداری ، و باید همه مسئولین دستگاهها با ایجاد وحدت رویه وتعامل درتمامی امورات شهری درراستای بهبود این وضعیت کمال همکاری را با شورا برای حل مسائل ومشکلات داشته باشند و از سپاه الغدیر استان خواست تا درجهت مشکلات اهالی وساکنین محترم شهرک طوبی و همچنین جمع آوری کانکس موجود درپارک آزادگان و نیز ایجاد دسترسی های لازم جهت میدان مرکزی میوه وتره بار درجاده کنارگذر با شهرداری همکاریهای لازم داشته باشند.

    وی درادامه ازاعتراض و نارضایتی شهروندان درخصوص نداشتن امنیت وآسایش درپارکهای سطح شهروهمچنین ضرورت جمع آوری متکدیان بویژه دراماکن تاریخی با توجه به جهانی شدن شهر یزد بدلیل

حضورگردشگران داخلی وخارجی خواستارپیگیری این موضوع ازسوی شهرداری باهمکاری نیروی انتظامی گردید. سپس ایشان باعنایت به بخشنامه وزارت کشورمبنی برتصویب منطقه چهارشهرداری ازشهردار محترم درخواست نمود تا هرچه زودترنسبت به احداث یا خریدساختمان درخور شأن کارکنان آن مجموعه و مراجعه کنندگان و نیز جذب نیروی انسانی متخصص جهت تکریم ارباب رجوع اقدامات لازم واساسی به عمل آورد.

    سپس سرکارخانم جورابی درسخنان پیش ازدستورضمن عرض تبریک به آقای سفید جهت انتخاب ایشان درشورایعالی استانها وآقای قضاوتی به عنوان مشاورحقوقی شورا وآرزوی موفقیت وسربلندی آن عزیزان از شهرداری خواست درخصوص ساماندهی تابلوهای سطح شهر وهمچنین ضرورت تشکیل راه اندازی پلیس ساختمان جهت جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز درسطح شهر اقدامات اساسی به عمل آورد.

    درادامه جلسه آقای دکترجمالی نژادشهردارمحترم ضمن تبریک به آقای سفید بدلیل انتخاب وحضورایشان درشورایعالی استانها وتقدیروتشکر از تمامی اعضای شورا به پاس حضور درجلسات شهرداری و بازدید ازمجموعه کارخانه آسفالت ومیدان مرکزی میوه وتره بار و همراهی های صورت گرفته تاکنون اظهارداشت  درراستای بهبودوضعیت شهری باید تمامی دستگاههای استان به خصوص اداره راه وشهرسازی ، سازمان نظام مهندسی، نیروی انتظامی، جامعه پزشکان، اصناف و... به کمک شهرداری بیایند تا با تعامل و همکاری بتوان موانع را برطرف ومشکلات را حل وفصل نمود. سپس ایشان دررابطه با پیگیریهای انجام شده بابت مسائل و مشکلات ساکنین محترم شهرک طوبی ، ضرورت تحول و هوشمند سازی بافت فرسوده شهر ، راهکارهای مناسب جهت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ، خرید و احداث ساختمان اداری برای شهرداری های مناطق چهار و تاریخی مطالبی را عنوان نمود.

مصوبات :

  ثبت جهانی شهرتاریخی یزد

1- رونوشت نامه شماره300/25574-25/5/96معاون معماری وشهرسازی ودبیرشورایعالی معماری شهرسازی وزارت راه وشهرسازی ثبت دبیرخانه  شورا به  شماره 961001400-2/6/96 درخصوص اعلام مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران پیرامون "ثبت جهانی شهرتاریخی یزد" آموزه ها، پیامدها و الزامات موضوع  درصحن علني شورامطرح  باعنایت به   بررسیهای  بعمل آمده ازسوی    کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، مواردبه شرح زیر مورد تصمیم گیری قرار گرفت:

الف- مقررگردید نامه ای از سوی ریاست شورا به وزیرمحترم راه وشهرسازی نوشته شود.

ب-  مقرر گردید درجهت پیگیری برای جذب بودجه و تعیین ردیف اعتباری مالی از سوی دولت موضوع از طریق آقای موسوی نماینده محترم مردم یزد درمجلس شورای اسلامی دنبال شود.  

  پروژه باغ بزرگ شهر

2- دررابطه باپیگیری اجرای طرح پروژه باغ بزرگ شهرازسوی شهرداری مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به  بررسی های  بعمل آمده  از سوی    کمیسیون عمران با حضور مسئولین و مشاورین مربوطه و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، مواردبه شرح زیرموردتصمیم گیری قرار گرفت :

الف- شهرداري نسبت به تملك اراضي فازيك باغ بزرگ شهر (اراضي پروژه‌هاي پيشران) مطابق جدول پيشنهادي مشاور اقدام نمايد.

ب- مقررگردید شهرداری ظرف مدت 15 روز نسبت به تعيين تكليف طرح و برنامه‌ پيشنهادي خود براي باغ بزرگ شهر و شبكه 30 متري مجاور آن اقدام و گزارش آن را به شورا ارسال نمايد.

ج- پيشنهادمي‌شود پس از تملك اراضي پروژه‌هاي پيشنهادي پيشران ، اجراي طرح با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي انجام شود.

د- شهرداري با جديّت  نسبت به جلوگيري  از انجام تخلفات  ساختماني  در محدوده  طرح  فوق‌الذكر جلوگيري نمايد.

هـ - پيشنهاد مي‌گردد جناب آقاي دكترسهيلي پور به عنوان مديرپروژه تعيين وانتخاب گردد.

  ساماندهی ساخت وسازها دریزد

3- درخصوص رسیدگی، ساماندهی و جلوگیری  از هرگونه  ساخت وسازهای احداثی غیرمجاز و نیز ضرورت تشکیل پلیس ساختمان درشهرداری مراتب درصحن علنی شوراباحضورآقای دکترجمالی نژاد شهردارمحترم مطرح و با توجه به توضیحات ایشان و نظرات اعضای شورا مقررگردید موضوع با محوریت کمیسیون عمران این شورا با دعوت از مسئولین  مربوطه پیگیری و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

  طرح پیشنهادی

4- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چند از اعضای شورا (آقایان عباسی، قمی، پاک نژاد، کاشفی زاده و سرکارخانم عامری) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961002051- 6/8/96 بشرح زیر:

(( باستناد بندهای 2 و14 ماده 76 قانون شوراهای اسلامی کشوروبا توجه به بند سه صورتجلسه22/7/96 و با توجه به اینکه طرح جامع حمل ونقل وترافیک درحال بازنگری می باشد و با توجه به حساسیت نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط درایجادوبهره برداری ازلحاظ فنی وسایرموارد ، شهرداری از هرگونه اقدام نسبت به برگزاری مناقصه ، عقد قرارداد و یا بهره برداری از پل های عابر پیاده تا اطلاع ثانوی خودداری نماید.))

موضوع درصحن علني شورا مطرح  وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرارگرفت.

  پل عابر پیاده

5- نامه شماره 960030864-5/7/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورا به شماره961001730- 5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: ارسال لیست لوایح ونامه های ارسالی قبلی جهت بررسی و تصویب ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند تعدادی از مکاتبات و لوایح تقدیمی قبلی شهرداری به شرح فهرست پیوست(مربوط به دوره چهارم شورا) تاکنون مورد تصمیم گیری قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است دستورفرمایید با توجه به ضرورت نسبت به طرح موارد درشورای محترم واعلام نتیجه عنایت لازم مبذول گردد.  جمالی نژاد- شهرداریزد.»

(( لایحه شماره 960025042-30/5/96 شهرداری))

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: احداث چهارپل عابر پیاده غیرمکانیزه به ازای دو پل مکانیزه در قرارداد شرکت رایمون ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست صورتجلسه تنظیمی مورخ 22/5/1396درخصوص تصمیم گیری بابت ساخت و جایگزینی چهاردستگاه پل عابر پیاده غير مكانيزه بعنوان جایگزین اولویتهای دوم و چهارم قرارداد احداث و بهره برداری ازپلهای مکانیزه عابرپیاده به روش B.O.T بشماره 940052637 -21/10/1394 (تصویر پیوست) شامل دوپل مکانیزه (پله برقی) 1 - بلوار جمهوري اسلامي، روبروي سيدجعفر2 –  ابتدای بلوار شهيد قندي ، در محل های 1 - بلوار دانشگاه، ابتدای خیابان جیحون 2 - بلوار جمهوری اسلامی محدوده سه راه وکیل    3 - بلوار شهید قندی محدوده سینما تک 4 - بلوار دانشجو محدوده سه راه تعاون (کتابخانه امام علی علیه السلام) به روشB.O.T  برای مدت 51 ماه (پنجاه و یک ماه مجموع مدت زمان ساخت و بهره برداری) و تحت سایر شرایط مندرج در صورتجلسه مذکور و همچنین ابلاغیه مصوبه کمیسیون ماده 14 قانون شهرداری ها به شماره 960024873 مورخ 30/5/96 درهمین رابطه ارسال می گردد. خواهشمند است درراستای تعیین تکلیف بخش اجرانشده قراردادقبلی فوق الذکر و در جهت تسریع دراحداث پلهای جایگزین موضوع را در شوراي اسلامي شهرمطرح و درصورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان محمدرضا شفيعي و محمد صلواتی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر به حضور معرفي مي شوند. محمود دهقان- جانشین شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل آمده  از سوی  کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، موارد به شرح زیر مورد تصمیم گیری قرار گرفت:

الف- فعلاً با احداث هرگونه پل عابر پیاده تا تهیه طرح جامع ترافیک مخالفت می شود مگر در موارد استثناء شهرداری می تواند با ارائه طرح توجیهی پیشنهادهای خود را طی لایحه ای جهت بررسی و هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

ب-شهرداري درخصوص بيلبوردابتداي شهيدقندي سمت راست،بررسي وگزارش آن به شورا ارسال نماید.

ج- تقويت ، تكميل و زيباسازي پل‌هاي عابر پياده موجود، مي‌تواند ادامه داشته باشد. البته طرح‌هاي مربوط مي‌بايست با تأييد معاونت معماري و شهرسازي و مصوبه شورا باشد.

د- مقررگرديد طرح‌هاي بازسازي پل پارك شادي جهت بررسي و تصويب به شورا ارسال شود و قبل از تصويب طرح از هر گونه اقدامي خودداري شود.

  طرح پیشنهادی

6- طرح پیشنهادی یک فوریت تنی چند ازاعضای شورا (آقایان ابوترابی، عباسی، شایق ، پاک نژاد، قمی و سرکارخانم ها جورابی وعامری) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961002044- 6/8/96 بشرح زیر:

(( با توجه به اهمیت مشخص بودن محدوده مرکزی شهرها (با لحاظ مؤلفه های شهری تاثیرگذار از جمله گردشگری، آثار تاریخی، فضاهای شهری، خدمات عمومی، دسترسی ها، نظرات ساکنین و کاربران و ...) و تفاوت های کمی وکیفی بهره برداری، خدمات رسانی ومدیریتی این محدوده، می بایست در گام اول محدوده

مرکزی شهر یزد تعیین گردد. این موضوع امری معمول حداقل در شهرهای تاریخی کشورهای توسعه یافته دنیا است . لذا لازم است شهرداری با لحاظ طرح های بالادست و موازی و به طور خاص محدوده عرصه و حریم ثبت جهانی، ظرف مدت دو ماه نسبت به تعریف محدوده مرکزی شهر اقدام مقتضی به عمل آورد.

بدیهی است پس ازتصویب این محدوده دستگاههای متولی امر با محوریت شهرداری می بایست نسبت به تعریف

-  محدودیت های ترافیکی و تعریف شبکه پارکینگ های پیرامونی (پارک وی)

- تقویت حمل و نقل عمومی و تعریف وسایط نقلیه ویژه

- پیاده محوری

- تأمین زیرساخت های دوچرخه

- تهیه نقشه های گردشگری و تابلوهای راهنما

- کیفیت بخشی ( نورپردازی خاص، مبلمان ویژه و ...)

ومواردی از این دست اقدام نماید.))

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل  آمده با حضور مسئولین مربوطه در کمیسیون عمران و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگردید کارگروهی با محوریت شهرداری (معاونت معماری، شهرسازی) تشکیل و حداکثرتا دوماه آينده نتيجه را به شورا اعلام و همچنين اعتباراجرای طرحهای وابسته به آن را دربودجه سال97 پیش بینی ومنظورنمایند.

  جابجایی ردیف های اعتباری بودجه96

7- نامه شماره 960030864-5/7/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورا به شماره961001730- 5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: ارسال لیست لوایح ونامه های ارسالی قبلی جهت بررسی و تصویب ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند تعدادی از مکاتبات و لوایح تقدیمی قبلی شهرداری به شرح فهرست پیوست(مربوط به دوره چهارم شورا) تاکنون مورد تصمیم گیری قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است دستورفرمایید با توجه به ضرورت نسبت به طرح موارد در شورای محترم واعلام نتیجه عنایت لازم مبذول گردد.  جمالی نژاد- شهرداریزد.»

(( لایحه شماره 960021058-10/5/96 شهرداری))

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: درخصوص جابجایی اعتباری پیشنهادی بودجه 96 ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به مذاکرات انجام شده درکمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهردرزمان بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری و سازمان فاوا، بدینوسیله مواردمشروحه به شرح پیوست برای اصلاح در بودجه شهرداری اعلام می گردد . خواهشمنداست موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب نتیجه را جهت اقدام بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي       مي گردد. عظیمی زاده- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های بعمل آمده  ازسوی  کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

جلسه با ذكرصلوات درساعت30/21خاتمه يافت.