بیست وششمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

بیست وششمین جلسه شورای اسلامی شهریزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت8 صبح روزچهارشنبه مورخ 24/8/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

   در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی قبولی عزاداریها ، فرا رسیدن سالروز ارتحال جانسوز پیامبر عظیم الشأن اسلام و پیامبر رحمت و آزادی حضرت محمد (ص) و سالروز شهادت دومین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین فرارسیدن سالروز شهادت هشتمین امام متقیان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) را بر همگان تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء یاران ومحبّین و پیروان راستین آن امامان بزرگوار قرار دهد. وی درادامه مصیبت بزرگ وارده به ملّت ایران مخصوصاً مردم غیور کرمانشاه بابت زلزله اخیر ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار ومصیبت زده وعلوّ درجات الهی برای تمامی درگذشتگان آن حادثه ناگوار و آرزوی شفای عاجل برای تمامی صدمه دیدگان اظهارداشت ما باید از این حادثه بزرگ درس بگیریم و با کمک تمامی دستگاهها درجهت ساخت شهری امن از هر لحاظ به خصوص انجام ساخت وساز با ضرایب ایمنی بالا و مجهز نمودن شهربه سیستم سیل بند هنگام بارندگی و همچنین سیستم اطفای حریق مناسب با داشتن دسترسی برای رفع مشکلات ، وظایف  ما را سنگین تر می کند و باید چاره ای اندیشید تا بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم.

    سپس ایشان درخصوص لوایح ارسالی از سوی شهرداری و همچنین طرحهای پیشنهادی اعضای شورا جهت ارجاع به کمیسیونهای مربوطه برای استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

مصوبات :

  مساعدت

1-لایحه  شماره960030868-5/7/96 شهرداری ثبت  دبیرخانه  شورا به شماره 961001721-5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،        احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 15-18/5/96مؤسسه خیریه ذریه الرسول (ص) ثبت دردبیرخانه شهرداری به شماره 22946-19/5/96 مبنی برتقاضای مساعدت در خصوص تهیه هدیه  برای سادات در روز عید سعیدغدیرخم ارسال می گردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح  و در صورت موافقت اجازه فرمایید نسبت به پرداخت معادل مبلغ 20میلیون

ریال ازمحل ردیف 1512417002(هدایاوپرداختهای تشویقی)اقدام لازم معمول گردد.جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی    کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگردید شهرداری برابر اختیارات تفویض شده به شهردارمحترم طبق بندیک صورتجلسه 15/7/96 اقدام نماید.

  فروش قسمت عرصه دوربرگردان   

2- لایحه  شماره960037038-8/8/96 شهرداری ثبت  دبیرخانه  شورا به شماره 961002092-9/8/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : درخصوص فروش قسمت عرصه دوربرگردان جهت تجمیع در پلاک 276/2/6517 بخش4 یزد ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 960021710 -14/5/1396  و عطف به بند 11 صورتجلسه شماره 404 مورخ 24/5/1396 بدينوسيله به استحضار مي‌رساند با توجه به درخواست مجددآقاي عبدالحميد جعفري و خانم محبوبه منتظري به شماره 960030272 -2/7/1396 مبني برخريد48 متر مربع از عرصه دوربرگردان  جهت تجميع درپلاك 276/2/6517 بخش 4 يزد متعلق به خود؛ وازآنجا كه قبلاً موضوع در كميسيون تعديل منطقه مطرح (تصوير پيوست) و با فروش زمين انتهاي دوربرگردان موافقت گرديده  بود ، فلذا مجدداً  طي نامه شماره 960030511 -3/7/1396  ازمديريت طرح‌هاي توسعه شهري استعلام گرديد است . لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح تا در صورت موافقت جمعاً به مبلغ000/000/056/1 ريال        (طبق نظرهيات ارزياب ) از محل كد 15542102001 بابت واگذاري عرصه مذكور از متقاضيان دريافت و نسبت به اصلاح سندآنها اقدام گردد ضمناً تصويري ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده وفرم اخذ مجوز و پاسخ استعلام از مديريت طرحهاي توسعه شهري به پيوست ارسال  مي گردد. ضمناً درصورت  نيازآقاي حاجي رضائي جهت    ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي‌گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

  تملک پلاک متعلق به ورثه مرحومین عباس وجلیل امینیان  

3- لایحه  شماره 502/960034499- 25/7/96 شهرداری ثبت  دبیرخانه  شورا به شماره 961001937 - 26/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : تملک قسمتی ازپلاک ثبتی 1773 بخش5 یزد واقع در طرح تعریض خیابان کاشانی، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي‌رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك 1773 بخش5 يزد به                          كد نوسازي 8042-5-39-2 متعلق به ورثه مرحومین عباس و جليل امينيان  واقع در طرح تعريض خیابان آیت ا... كاشاني اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس نظريه كارشناسي رسمي دادگستري مقدار در مسير سهم الارث ورثه مبلغ 666/666/442/6  ريال تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف (باقيمانده سهم الارث) به مبلغ 666/666/578  ريال جمعاً مبلغ 000/000/864/5 ريال بستانكاري ايشان از شهرداري مي باشد كه مقرر شد مبلغ مذكور پس از انتقال رسمي اسنادملك درمسير بنام شهرداري وتحويل آن، طي چهار قسط در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدازمحل كد15310200020 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های بعمل آمده  از سوی    کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقرر گردید شهرداری برابر اختیارات تفویض شده به شهردارمحترم طبق بندیک صورتجلسه 15/7/96 اقدام نماید.

 واگذاری اراضی توسط اداره راه وشهرسازی به شرکت صفائیه یزد

4- پیرو بند دوصورتجلسه مورخ17/8/96 لایحه شماره960021920-14/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001174 - 15/5/96 بشرح ذیل:

« ریاست  محترم شورای اسلامی شهر یزد ، موضوع: 10% سهم شهرداری از اراضی مسکونی پلاک ثبتی 110/107/13591بخش5 یزد واگذاری ازطرف اداره راه و شهرسازی، باسلام   وصلوات برمحمدوآل محمد (ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند پلاك 110/107/13591 بخش 5 يزد (قطعه دو تفکیکی از 15 هكتاري بلوار مدرس ) از واگذاري هاي اداره كل راه و شهرسازي به شركت صفائيه يزد است كه تفكيك آن شامل ده درصد سهم شهرداري موضوع تبصره6قانون نحوه تقویم املاک واراضی موردنیاز شهرداریها مي باشد و براساس نامه شماره 7175 -4/2/93 اداره راه وشهرسازي (تصويرپيوست) اراضي موردنظربه صورت خام به شركت مذكورواگذار شده  و تأمين ده درصد سهم شهرداري از پلاك مذكور نيز به عهده نامبرده ميباشد. لذا با عنايت به درخواست شماره 14397-3/4/96 مبني بر پرداخت وجه بجای تحویل 10% سهم شهرداري(بصورت زمین خالص مسکونی)،به نسبت قدرالسهم مالكيت خود(5000 مترمربع از000/50مترمربع) ، موضوع جهت ارزيابي به هيئت كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و ايشان ارزش هرمترمربع ازاراضي مذكور را 000/400/3 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/000/17 ريال برآورد نموده اند كه شركت صفاييه مي بايست دروجه شهرداري پرداخت نمايد. بدیهی است سایرحقوقات مربوط به تفکیک و ماده 101درزمان تقاضای تفکیک برابرضوابط دریافت خواهدگردید.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال برگ كارشناسي وكپي سند مالكيت پلاك مذكور خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و حفيظي وخانم دره زرشکی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

مراتب مجدداً درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات نائب رئیس آن كميسيون وپس  ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، موارد بشرح زیر مورد تصویب قرارگرفت :

الف: شرکت مذکور می تواند برابر ضوابط ومقررات نسبت به واگذاری زمین سهم شهرداری اقدام نماید.

ب: درصورت عدم واگذاری زمین سهم شهرداری وتمایل آن شرکت به پرداخت وجه بجای آن ، شهرداری می تواند ازقرارهرمترمربع حداقل مبلغ چهارمیلیون وپانصد هزارریال(4.500.000 ریال) محاسبه و تا پایان سال جاری از شرکت مزبور دریافت نماید.

 تشکیل کمیته نامگذاری معابر واماکن

5- باتوجه به بند24ماده76قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوردرخصوص نامگذاری معابرواماکن که تصویب آنرابه عهده شورای اسلامی شهرقرار داده است ( تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه وکوی درحوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط) موضوع    درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، با تشکیل کمیته ای جهت نامگذاری معابر با حضور اعضای زیر مورد تصویب قرارگرفت :

الف- دونفرازاعضای شورای اسلامی شهر :  سرکارخانم عامری و آقای پاک نژاد باتوجه به نامه شماره 960039298- 22/8/96 شهرداری یزد.

ب- یک نفر از سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی :  آقای ادهمی به عنوان دبیر کمیته نامگذاری.

ج- معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یا نماینده تام الاختیار ایشان .

د- هشت نفر از فرهیختگان( آقایان حجه الاسلام والمسلمین معزالدینی ، دکترسیدمحمود الهام بخش ، دکترکاظم ماندگاری، محمد حسین مسرت ، رضا سلطان زاده، ابوالقاسم شعشعی، محسن شرفی و خانم دکتر فخرالسادات خامسی.

ضمناً نماینده اداره پست ، بنیاد شهید وامورایثارگران ، سازمان آموزش و پرورش و سایر دستگاه های دیگر در صورت ضرورت و حسب مورد به عنوان میهمان در جلسه حضور یابند.

کمیسیونهای جدید شورا

6- پیرو بند دو صورتجلسه مورخ 13/8/96 شورا درخصوص ایجاد و تشکیل کمیسیونهای ترکیبی جدید تخصصی و با عنایت به بند یک ماده 14 آیین نامه اجرایی تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور جهت تعیین اعضا برای عضویت در آن کمیسیونها موارد بشرح زیر مورد تصویب قرارگرفت:

الف- کمیسیون نظارت ، تلفیق و حقوقی :  آقایان شایق ، سفید ، آزادی ، پاک نژاد و سرکارخانم جورابی .

ب- کمیسیون شهرهوشمند و بهبود روشها :  آقایان قمی، کاشفی زاده ، عباسی ، نیکنام و سرکارخانم عامری.

جلسه با ذكرصلوات درساعت10 خاتمه يافت.