بیست ودومین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


بیست ودومین جلسه شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت8 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/8/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

    درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، درخصوص مأموریت خود به تهران به اتفاق آقای قمی عضو محترم شورا و آقای دکتر جمالی نژاد شهردار محترم و بازدید از غرفه و نمایشگاه مطبوعات و روزنامه های یزد و برگزاری جلسه با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت پیگیری موضوع قطار (ترن سیت) و نیز کمک آن وزارتخانه به شهرداری از ردیف پروژه های معدنی جهت استحضار اعضاء شورا توضیحاتی ارائه نمود.

    سپس آقای آزادی درسخنان پیش از دستور دررابطه با جلسه برگزار شده با حضوریکی از شرکت های آلمانی(MC) به دعوت از شهردارمحترم واتاق بازرگانی شهرهای یزد ، اصفهان ، شیراز درجهت تقویت و گسترش همکاری این سه شهر تحت عنوان مثلث طلایی جهت رونق بخشیدن به مباحث گردشگری و تفاهم نامه منعقد شده در این زمینه ، مطالبی را عنوان نمود.

مصوبات :

 

  جابجایی اعتبار

1- نامه شماره 960030864-5/7/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورا به شماره961001730- 5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: ارسال لیست لوایح ونامه های ارسالی قبلی جهت بررسی و تصویب ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند تعدادی از مکاتبات و لوایح تقدیمی قبلی شهرداری به شرح فهرست پیوست(مربوط به دوره چهارم شورا) تاکنون مورد تصمیم گیری قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است دستورفرمایید با توجه به ضرورت نسبت به طرح موارد درشورای محترم واعلام نتیجه عنایت لازم مبذول گردد.  جمالی نژاد- شهرداریزد.»

 

(( لایحه شماره 960024351-28/5/96 شهرداری))

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: جابجایی اعتبار،باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه سازمان مدیریت پسماند به شماره 961702157-12/4/96(تصویرپیوست) تقدیم وپیشنهادمی نمایداجازه فرماییدنسبت به جابجایی وکسراعتبار بمبلغ 000/000/500/1ریال ازهریک ازکدهای اعتباری 15370500001 (احداث سرویس بهداشتی منطقه یک)، (احداث سرویس بهداشتی منطقه دو) و(احداث سرویس بهداشتی منطقه سه)  به صورت جداگانه و مبلغ 000/000/000/2 ریال از کدهای اعتباری 15370500002 ، 15370500003 (احداث سرویس بهداشتی منطقه بافت تاریخی)ومبلغ 000/000/500 ریال ازکدهای اعتباری15370500011 ، 15370500004 (احداث سرویس بهداشتی سطح منطقه4) جمعاً به مبلغ 000/000/000/7 ریال وایجادردیف اعتباری تأمین آب کارخانه کمپوست وتخصیص مبلغ فوق به این ردیف اعتباری اقدام لازم معمول گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهرمطرح و درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي مهندس صالحیان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی  کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، ضمن مخالفت با پیشنهاد فوق به شهرداری اجازه داده می شود تا از ردیف اعتباری فروش املاک بصورت تهاتری ومشارکت به مبلغ هفت میلیاردریال(7.000.000.000ریال) اقدام ودرمتمم اصلاحیه بودجه سال96 منظور و پادار نمایند.

 

  تفویض اختیار

2- نامه شماره 960030864-5/7/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورا به شماره961001730- 5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: ارسال لیست لوایح ونامه های ارسالی قبلی جهت بررسی و تصویب ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند تعدادی از مکاتبات و لوایح تقدیمی قبلی شهرداری به شرح فهرست پیوست(مربوط به دوره چهارم شورا) تاکنون مورد تصمیم گیری قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است دستورفرمایید با توجه به ضرورت نسبت به طرح موارد درشورای محترم واعلام نتیجه عنایت لازم مبذول گردد.  جمالی نژاد- شهرداریزد.»

 

(( لایحه شماره 960021055-10/5/96 شهرداری))

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تفویض اختیار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله  با عنایت به ماده 5 دستورالعمل خزانه داری در شهرداریها ابلاغی از سوی وزارت محترم کشور به شماره 25495 -20/2/96(تصویرپیوست) ، در نظر است نسبت به تفویض اختیار اینجانب به عنوان خزانه دار شهرداری در دستورالعمل مذکور به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اقدام گردد . خواهشمند است به استناد تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداریها موضوع  را درشوراي اسلامي شهرمطرح و در صورت موافقت مراتب اعلام تا اقدامات بعدی به عمل آید . ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل آمده  از سوی  کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

  جابجایی اعتبار

3- نامه شماره 960030864-5/7/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورا به شماره961001730- 5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: ارسال لیست لوایح ونامه های ارسالی قبلی جهت بررسی و تصویب ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند تعدادی از مکاتبات و لوایح تقدیمی قبلی شهرداری به شرح فهرست پیوست(مربوط به دوره چهارم شورا) تاکنون مورد تصمیم گیری قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است دستورفرمایید با توجه به ضرورت نسبت به طرح موارد درشورای محترم واعلام نتیجه عنایت لازم مبذول گردد.  جمالی نژاد- شهرداریزد.»

 

(( لایحه شماره 960025153-31/5/96 شهرداری))

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: جابجایی اعتبار،باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله باعنایت به قرارداد شماره 930026782 مورخ 11/6/93 فی مابین شهرداری یزد وشرکت تعاونی همیاری دهیاریها(تصویرپیوست) ومطالبه مبلغ1.080.000.000 ریال از سوی آن شرکت از شهرداری یزد و عدم وجود اعتبار، خواهشمند است اجازه فرمایید نسبت به جابجایی و کسر اعتباربه مبلغ000/000/080/1 ریال ازمحل ردیف1512205011(واگذاری خدمات شهری و اداری ) و افزایش این مبلغ به ردیف 15112205012 ( سایر خدمات قراردادی ) اقدام لازم معمول گردد . لازم به ذکر است با توجه به اینکه یک دستگاه خودرو مان زباله کش به ارزش 700.000.000 ریال از سوی سازمان آرامستانها دراختیار تعاونی دهیاریهاقرارگرفته ، در نظر است هزینه خودرو مذکور از محل بستانکاری تعاونی دهیاریها در وجه آرامستانها پرداخت شود. خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل آمده  از سوی  کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

  ساماندهی وانت بارها در سطح شهر

4- لایحه یک فوریت شماره 960035759-2/8/96 شهرداری ثبت دبیرخانه   شورا به  شماره 961002017 - 2/8/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد ، موضوع: ساماندهی وانت بارها درسطح شهر، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 963301505-29/7/96 سازمان ساماندهی مشاغل شهری درخصوص ساماندهی وانت بارها در سطح شهر جهت استحضارارسال می گردد. خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت تصويب مراتب پیشنهادی نتیجه را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان صالحیان، ابوالحسنی وسیف الدینی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به بررسی های  بعمل آمده  از سوی  کمیسیون خدمات شهری با حضور مسئولین مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، مقرر گردیدشهرداری ضمن تعیین مکان خاص و مناسب جهت ساماندهی وانت بارها (فروشندگان سیار) در سطح شهر، نسبت به جمع آوری کامل وانت بارها(فروشندگان سیار) تا تاریخ 31/2/97 اقدامات لازم واساسی بعمل آورد.

 

  ساماندهی روزبازارها و شب بازارها

5- دررابطه باساماندهی شب بازارهاوروزبازارهامراتب درصحن علنی شورامطرح باعنایت  به  بررسی های  بعمل آمده ازسوی کمیسیون خدمات شهری باحضورمسئولین مربوطه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، موارد به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت:

الف-  با عنایت به مطرح شدن موضوع برگزاری فراخوان در هیأت مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری مقررگردید از نماینده اداره اصناف جهت نظارت کامل و جامع دعوت به عمل آید.

ب- ورود مغازه داران در شب بازارها و روزبازارها ممنوع می باشد.

ج- استفاده از بهره بردار درشب بازارها و روز بازارهابه عنوان نگهدارنده و سرویس دهنده از آنجا باشد و هیچ ارتباطی با پذیرش و اسکان نداشته باشند.

د-  ایجاد هیأت پذیرش با حضور نماینده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و نماینده اصناف که هم نظارت بر عملکرد داشته باشد و هم پذیرش را بر عهده داشته باشند .

هـ- اخذ تعهد حقوقی محکم مبنی براینکه حق هیچگونه سرقفلی وحق کسب و پیشه ندارند و در هر زمانی که شهرداری تشخیص داد مکلف به تخلیه هستند.

و-  مقررگردید با نظارت شهرداری (اداره اجرائیات) متقاضیان گزینش شده و افرادی که شایستگی دارند معرفی گردند.

ز- مقررگردید آئین نامه پذیرش توسط اصناف و سازمان ساماندهی مشاغل شهری ظرف مدت دوهفته تنظیم وبه کمیسیون خدمات شهری شوراجهت بررسی وارجاع آن به صحن علنی شورا برای تصمیم گیری نهایی ارسال نمایند.

ح-  فراخوان به قوت خود باقی ولی متمم فراخوان این باشد که شرایط احراز بهره بردار باید با نظر کمیسیون خدمات شهری وتصمیم نهایی شورا اصلاح شود این بدین معنی است که فراخوان به مدت ده روز تمدید شده ولی قطع نگردد و در این مدت  مشخص ، مدارک و اسناد تکمیل شده ارائه گردد .

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت20/10 خاتمه يافت.